Edukacja Kulturalna 2017 – projekt „Kultura górą!”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

W kwietniu bieżącego roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozstrzygnęło konkurs na dofinansowanie wniosków w ramach Edukacji Kulturalnej 2017. Projekt Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” – „Kultura górą!” otrzymał dofinansowanie na realizację zadań z dziedziny kultury. Inspiracją do stworzenia projektu „Kultura górą!” była chęć aktywizacji i włączenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, niedostosowanej społecznie oraz zamieszkującej tereny wiejskie, w różne formy działalności kulturalnej. Projekt ma za zadanie zachęcić uczestników do aktywności twórczej, zainteresować teatrem, literaturą, sztuką. Projekt będzie realizowany przy współpracy z lokalnymi instytucjami z terenu gminy oraz innymi placówkami oświatowymi z województwa łódzkiego i wielkopolskiego. Zgodnie z założeniami działania projektowe nastawione będą na wychowanie przez sztukę, rozwijanie talentów i rozbudzanie wrażliwości artystycznej. W ramach projektu zostanie zawiązane kółko artystyczne „Żyjmy z pasją”, które będzie skupiało podopiecznych Świetlicy Integracyjnej „Razem” oraz wychowanków z SOSW oraz MOS w Stemplewie. Kółko będzie łączyło formy inscenizacji tekstów literackich z formami ekspresji ruchowej oraz ćwiczeniami usprawniającymi wymowę i bogacącymi zasób słownictwa. W programie kółka, które będzie odbywało się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dwa razy w miesiącu, odbywać się będą: zajęcia teatralno-taneczne, zajęcia czytelniczo-medialne oraz zajęcia pracy twórczej.
Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia, rozwijają jego stronę werbalną, uczą pięknego mówienia, wzbogacają zasób słownictwa czynnego i biernego, kształtują dykcję i właściwą postawę w sytuacji mówienia. Uczestnicy kółka rozwijać będą przede wszystkim zdolności aktorskie i językowe, ale także literackie, plastyczne, wokalne, organizacyjne. Poprzez ekspresję uczniowie mają możliwość uzewnętrzniania siebie, wyjścia ku światu. Krótkie inscenizacje i gry dramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności , tolerancji, kształtują ogromne więzi emocjonalne między członkami zespołu. Aktywna działalność młodzieży w kole teatralnym może być atrakcyjna i skuteczna w wypełnianiu zadań edukacyjnych. Ponadto inspiruje do różnorakich działań rozwijających sprawność umysłową, estetyczną, wrażliwość, kompetencje komunikacyjne oraz aktywność twórczą.
Pierwszymi działaniami podjętymi w ramach realizacji projektu będą działania związane z jego promocją. Zostanie ogłoszony nabór członków do kółka artystycznego, którego członkowie będą spotykać się na zajęciach o charakterze teatralno -tanecznym i rozwijać swoje umiejętności artystyczne i językowe. Zajęcia będą dostosowane do potrzeb i poziomu intelektualnego uczniów. Uczniowie będą poznawać: zagadnienia dotyczące wiedzy o teatrze, zasad zachowania się w teatrze, co składa się na przedstawienie teatralne, praca nad przygotowaniem spektaklu, poznają zasady kultury żywego słowa, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, doskonalenie dykcji i intonacji, mowa jako zjawisko akustyczne, wyrażanie emocji, wyraziste czytanie tekstu wprawki sceniczne, ćwiczenia w czytaniu z podziałem na role, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu, bogacenie słownictwa, ćwiczenia mówienia z przejrzystością intencji, wnioskowania, argumentowania wypowiedzi, cechy dobrego stylu wypowiedzi, kompozycja, składnia, leksyka, techniki argumentacji, porównanie spektaklu teatralnego z filmem, recenzja filmowa, formułowanie sądów, opinii, wypowiadanie się na forum grupy. Zajęcia pracy twórczej będą miały na celu rozwijać umiejętności artystyczne uczestników poprzez tworzenie prac plastycznych, rękodzielniczych za pomocą różnych technik.
W ramach zajęć czytelniczo-medialnych uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności literackie, poznawać dzieła literatury polskiej i obcej, uczyć się wypowiadać zgodnie z zasadami kultury żywego słowa, bogacić słownictwo, redagować teksty literackie do gazetki uczniowskiej „Promyczek”, itp. Zajęcia te mają zachęcić i motywować młodych ludzi do czytania w myśl zasady „bawiąc uczyć ucząc bawić”, a czytanie ma się im kojarzyć z czymś radosnym, przyjemnym, bezstresowym, redukującym napięcia, a nie z przykrym obowiązkiem. Członkowie kółka będą odpowiedzialni za przygotowanie imprez, konkursów, wyjazdów i innych działań projektowych dla szerszego grona odbiorców.
W korelacji z programem kółka odbywać się będą wycieczki edukacyjne. Dzięki wizytom w teatrze (planowane dwa wyjazdy) chcielibyśmy przybliżyć naszym uczniom zjawiska kultury, do których na co dzień nie mają dostępu. Oprócz wyjazdów do teatru odbędzie się wycieczka do kina w Łodzi.
W trakcie realizacji projektu zostaną przeprowadzone trzy konkursy: Konkurs na sceniczną interpretację wiersza J. Tuwima lub J. Brzechwy, międzyszkolny konkurs literacki „Książka na bezludną wyspę” oraz konkurs recytatorski „Co mi w duszy gra”. Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe, a dla wyróżnionych dyplomy.
Największą imprezą o charakterze integracyjnym będzie międzyszkolny przegląd taneczny „W sercu taniec”. Uczestnikami będą dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół integracyjnych, świetlic środowiskowych i specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych z regionu łódzkiego. Będzie to impreza całodniowa, mająca na celu pozytywny wpływ na wszechstronny rozwój przede wszystkim dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zdrowej z całego województwa łódzkiego. Misją tej imprezy jest stworzenie atmosfery przyjaznej do integracji dzieci i młodzieży z ośrodków specjalnych, szkół integracyjnych, świetlic środowiskowych, przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów.
Z okazji Dnia Dziecka zorganizujemy imprezę integracyjną „Spotkania ze sztuką”, w ramach której odbędą się warsztaty teatralne z profesjonalnymi aktorami, których zaprosimy do nas. Ponadto zaprosimy na gościnne występy teatr, którego przedstawienie obejrzą wszyscy wychowankowie.
W czerwcu wraz z Biblioteką Publiczną i m . św . Faustyny w Świnicach Warckich będziemy współorganizować imprezę integracyjną „Gry uliczne”. Będzie to całodniowa impreza popularyzująca szeroko pojęta kulturę, w której wezmą udział wszystkie placówki oświatowe z gminy Świnice Warckie.
Ponadto uczestnicy projektu będą zaangażowani w organizację i udział w środowiskowych imprezach integracyjnych wynikających z kalendarza wydarzeń w Ośrodku i gminie.
Ramowy program realizacji działań projektowych:
Cykliczne działania w ramach projektu to zajęcia kółka artystycznego „Żyjmy z pasją”.
1. Kwiecień 2017:
– promocja projektu, druk ulotek, artykuły informacyjne w prasie i Internecie
– nabór chętnych do udziału w projekcie,
– zawiązanie kółka artystycznego „Żyjmy z pasją”
2. Maj 2017:
– zajęcia w ramach kółka artystycznego
Konkurs recytatorski „Co mi w duszy gra”
3. Czerwiec 2017:
– zajęcia kółka artystycznego
– impreza integracyjna z okazji Dnia Dziecka „Spotkania ze sztuką”
– współorganizacja i udział w imprezie integracyjnej „Gry uliczne” w Świnicach Warckich organizowanych przez Bibliotekę Publiczną im. św. Faustyny w Świnicach Warckich
– międzyszkolny przegląd taneczny „W sercu taniec”
5. Czerwiec- sierpień 2017:
-ogłoszenie międzyszkolnego konkursu literackiego „Książka na bezludną wyspę”
6. Wrzesień 2017:
– wyjazd do teatru w Łodzi
– rozstrzygnięcie konkursu literackiego
– szkolny konkurs na sceniczną interpretację wiersza J. Tuwima lub J. Brzechwy
– zajęcia kółka artystycznego
Październik 2017r.
– wyjazd do kina w Łodzi
– zajęcia kółka artystycznego
Listopad 2017r.
– wyjazd do teatru w Łodzi
– zajęcia kółka artystycznego
– podsumowanie i zakończenie działań projektowych
Realizacja projektu stwarza dzieciom i młodzieży możliwość włączenia się w życie społeczne, kulturalne, pełni również funkcje integracyjne, co sprzyja akceptacji osób niepełnosprawnych oraz likwidacji barier. Zapraszamy do udziału.
„Każde dziecko ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”