Informacja o realizacji projektu za okres od 01-04-2022 do 31-08-2022

Działania rehabilitacyjno- terapeutyczne „Lepsze Jutro”

Działania rehabilitacyjno-terapeutyczne rozpoczęły się od 4 kwietnia 2022 r. i były prowadzone w sposób ciągły w oparciu o opracowane Indywidualne Plany Działania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb wynikających z występujących u nich deficytów.

Działaniami rehabilitacyjno- terapeutycznymi objęto 24 uczestników projektu. Każdy z uczestników brał udział w dwóch rodzajach rehabilitacji.

Zajęcia odbywały się zgodnie z przyjętym harmonogramem. W przypadku, gdy uczestnik nie mógł uczestniczyć w zajęciach pracowano z innym beneficjentem, a zajęcia które nie zostały w tym dniu zrealizowane odbyły się w późniejszym terminie.

W okresie od 01.04.2022 r. do 31.08-2022r. łącznie zrealizowano 1035 godzin wsparcia dla 24 beneficjentów (średnio 43,2 godz./beneficjenta).

 1. Prowadzenie wsparcia w formie hipoterapii

Wsparciem w formie hipoterapii objętych zostało 8 osób, w wymiarze 1 godz./tydzień/dziecko. Terapia ma charakter indywidualny i prowadzona jest przez 1 rehabilitanta. Systematycznie nadal prowadzona jest obserwacja uczestników.Pozwala ona na monitorowanie postępu i modyfikowanie sposobu prowadzonego oddziaływania.  Zajęcia w dalszym ciągu odbywają się na terenie padoku, sali ćwiczeń – siłownia, w których wzmacniane są poszczególne partie mięśni, a także na przyrządzie elektrycznym – Jeździec Fitness Professional.

Cel zajęć nie ulega zmianie jaki został założony na początku projektu dla każdego uczestnika. Jest to normalizacja napięcia mięśniowego (wywołana łagodnym rytmicznym kołysaniem podczaschodu konia oraz ciepłem jego ciała, kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy podczas chodu, hamowanie odruchów patologicznych przez odpowiednie ułożenie lub posadzenie dzieckana koniu, doskonalenie równowagi i koordynacji wzrokowo- ruchowej, a także orientacji w przestrzeni – konieczność utrzymania się na ruchomym podłożu, poprawa reakcji obronnych – opieranie rąk na grzbiecie konia, stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego, zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych, rozwijanie pozytywnych kontaktów emocjonalnych).

Uczestnicy projektu nadal posiadają problem związany z prawidłowym dosiadem, ułożeniem odpowiednim miednicy w płaszczyźnie. Zajęcia wpływają w dużym stopniu na poprawę równowagi w poruszaniu się na ruchomym podłożu. Zdarzają się problemy z wykonywaniem ćwiczeń, które są dość często powtarzane – wynika to przede wszystkim z niepełnosprawności intelektualnej jaką posiadają uczestnicy.  Kontakt z samym zwierzęciem jest naprawdę dobry, wykonywane czynności są poprawne, przemyślane, lecz nadal wymagają kontroli terapeuty. Usprawnia się koordynacja wzrokowo – ruchowa i słuchowo – ruchowa co przekłada się na zwiększenie orientacji przestrzennej. Większość uczestników potrafi przyjąć postawę skorygowaną. Wzrosła ogólna wydolność organizmu poszczególnych uczestników, nastąpiło zmniejszenie napięcia emocjonalnego.

W okresie od 01.04.2022 r. do 31.08.2022 r.  udzielono 264 h wsparcia dla 16 uczestników (48 h na 1 beneficjenta). Czas 1 sesji jest równy 1 godzinie. Zajęcia jednorazowo prowadziły 2 osoby, dlatego też łącznie zrealizowano 528 h.

 1. Prowadzenie wsparcia w formie Terapii SI

Realizując projekt ,,Lepsze jutro” w terminie od 01.04.2022 do 31.08.2022 wsparciem w ramach Integracji Sensorycznej objętych było 8 uczniów, w wymiarze 1 godz./tydzień/dziecko. Terapia miała charakter indywidualny, a jej  celem była  prawidłowa stymulacja układu nerwowego oraz poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne zmysły dzieci uczestniczących w zajęciach. Podczas ćwiczeń stymulowano zmysły dzieci prowadząc do poprawy umiejętności odbierania i przetwarzania wrażeń zmysłowych. Nauczano planowania ruchu, lepszego poznania własnego ciała i opanowania ruchów precyzyjnych. W trakcie terapii dzieci były zachęcane i kierowane do wykonywania aktywności, które wyzwalały  odpowiednie reakcje na bodźce sensoryczne. Realizowane były odpowiednie aktywności dostarczające stymulacji przedsionkowej, proprioreceptywnej i dotykowej. Stopień trudności tych zadań stopniowo wzrastał dla uzyskania bardziej zorganizowanych i zaawansowanych reakcji. Praca ukierunkowana była na naukę kontrolowania postawy oraz czucia ciała, jego ruchów i pozycji w jakich się znajduje. Kształtowano odczucie posiadania lewych i prawych części ciała, a także głównej osi ciała. Usprawniano napięcie mięśniowe w obrębie postawy i obręczy barkowej. Ćwiczenia uzupełniane były o masaż normalizujący czucie powierzchniowe i stymulujący czucie głębokie. Wykonywano ćwiczenia z przekraczaniem linii środkowej.  Zastosowano ćwiczenia siłowe, które zapewniły wzmożoną aktywność mięśni i dodatkowe informacje płynące ze stawów do mózgu przez co zwiększyła się świadomość ciała. W trakcie prowadzonych zadań rozwijano umiejętność skupienia uwagi uczniów na tym, co dzieje się w danym momencie, odróżniania pierwszego planu (ważnych informacji) od tła, czyli zauważenia właściwego obiektu i wejście z nim w interakcję.  Rozwijano umiejętność spostrzegania stosunków przestrzennych i koordynacji oko-ruchowej, funkcji percepcyjno – motorycznych i pamięci wzrokowej. 

W okresie od 01.04.2022 r. do 31.08.2022 r. zrealizowano 133 h zajęć dla 8 uczestników (średnio 16,6 h na 1 beneficjenta). Czas 1 sesji był równy 1 godzinie.

 1. Prowadzenie wsparcia w formie gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej

Wsparciem w formie gimnastyki korekcyjnej objętych zostało 8 osób, w wymiarze
1 godz./tydzień/dziecko. Udział w zajęciach rozpoczęły 3 osoby, natomiast 5 osób kontynuuje terapię.

Terapia ma charakter indywidualny i prowadzona jest przez
1 rehabilitanta. Systematycznie prowadzona jest obserwacja uczestników. Pozwala ona na monitorowanie postępu i modyfikowanie sposobu prowadzonego oddziaływania.  Zajęcia odbywają się w sali terapii ruchowej oraz na siłowni.

Celami zajęć są – skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu prawidłowego,  likwidacja istniejącej wady lub zahamowanie jej rozwoju niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu, doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

Podczas zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej likwidowano zaburzenia w rozwoju motoryczności, wzmacniano mięśnie posturalne, wygaszano odruchy nieprawidłowej postawy i kształtowano nawyk prawidłowej postawy ciała, równowagę a także zwiększano wytrzymałość i siły mięśniową. Poprzez zastosowanie ćwiczeń kształtujących, oddechowych i wytrzymałościowych, uczestnicy stopniowo podnoszą sprawność ogólną i wydolność organizmu. Ćwiczenia odbywają się z zastosowaniem obciążenia oraz oporu. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem przyborów, z podziałem na stacje ćwiczebne oraz w formie zabawowej. Zastosowanie różnych form, metod wpływa na osiągnięcie pozytywnych efektów całokształtu działań, a także intensyfikację ruchu, uatrakcyjnienie zajęć, wzrost zainteresowania nimi oraz pogłębienie motywacji do ćwiczeń.

Gimnastyka korekcyjna: 48 godz. x 8 uczestników = 384 godz.  

Zrealizowano godz.128

Pozostało 256 godz.

Czas 1 sesji jest równy 1 godzinie.

Średnio 16 godz. na uczestnika

 1. Prowadzenie wsparcia w formie masażu klasycznego

Wsparciem w formie masażu klasycznego objętych zostało 8 osób, w wymiarze 1 godz./tydzień/dziecko. Terapia ma charakter indywidualny i prowadzona jest przez 1 rehabilitanta- fizjoterapeutę.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wstępnej opracowano Indywidulane Plany Działania (IPD), w oparciu o które prowadzona jest indywidualna terapia. Dla każdego uczestnika terapii prowadzona jest karta obserwacji postawy ciała, która zostanie wykorzystana do weryfikacji działań wynikających z założonych celów w IPD. Na bieżąco prowadzona jest systematyczna obserwacja uczestników pozwalająca monitorować postępy i modyfikować sposoby prowadzonego oddziaływania.

Zajęcia masażu odbywały się w sali  rehabilitacyjnej.

Celem tych zajęć jest:

 • Usprawnianie zaburzeń statyki ciała.
 • Poprawa stanu psychofizycznego.
 • Wyrównywanie odchyleń fizjologicznych.
 • Ogólne wszechstronne wzmocnienie mięśni.
 • Poprawa wydolności krążeniowo oddechowe.
 • Poprawa koordynacji i równowagi.
 • Zwiększenie wytrzymałości wysiłkowej.
 • Dokrwienie i dotlenienie tkanek.
 • Zadziałanie bodźcami mechanicznymi na zakończenia nerwowe.
 • Usunięcie kwaśnych metabolitów przemiany materii.
 • Przywrócenie wytrzymałości wysiłkowej mięśnia i gotowości do pracy.

Założone cele na dany etap prowadzonej terapii  w pełni zostały osiągnięte.

W okresie sprawozdawczym od 01.04.2022r  do  31.08.2022r zrealizowano 110 h zajęć dla 8 uczestników (13.75 h na 1 beneficjenta). Czas 1 sesji jest równy 1 godzinie.

 1. Prowadzenie wsparcia w formie hydroterapii

Wsparciem w formie hydroterapii objętych zostało 8 osób, w wymiarze 1h/ tydzień/osobę.

Terapia prowadzona jest indywidualnie przez 1 specjalistę – hydroterapeutę.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wstępnej opracowane zostały Indywidualne Plany Działania (IPD),  w oparciu o które prowadzona jest indywidualna terapia. Na bieżąco prowadzona jest systematyczna obserwacja uczestników pozwalająca monitorować postępy i modyfikować sposoby prowadzonego oddziaływania.

Zajęcia prowadzone były w specjalnie przygotowanej do tej terapii sali, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt m.in. wannę hydromasażu, wannę wirową kończyn dolnych, wannę wirową lędźwiowo-krzyżowa i kończyn dolnych, masażery stóp, wannę do masażu segmentowego i podwodnego.

Zabiegi polegały na wykonywaniu masażu całego ciała lub wybranych partii strumieniem wody o regulowanym ciśnieniu, pod poziomem wody przy zastosowaniu specjalnych dysz.

Terapia miała na celu: zmniejszenie napięcia emocjonalnego i ogólne wyciszenie, niwelowanie dolegliwości bólowych  kończyn dolnych, odcinka lędźwiowego kręgosłupa, rozluźnienie mięśni, przyspieszenie spalania tkanki tłuszczowej, wzmacnianie mięśni oraz kąpiele relaksacyjne, wyciszenie stanów nerwowych, odprężenie i wzrost dobrego samopoczucia.

U uczestników zauważono pozytywne zmiany objawiające się ogólnym nastawieniem do terapii, zmniejszeniem napięcia emocjonalnego, wyciszeniem stanów lękowych. Po zabiegach uczestnicy zrelaksowani i rozluźnieni.

W okresie sprawozdawczym od 1 kwietnia 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku zrealizowano 136 h (8 uczestników, średnio 17 h na 1 beneficjenta). Czas 1 sesji jest równy 1 godzinie.