Lepsze Jutro | Start projektu PFRON

Wychodząc naprzeciw  potrzebom osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców, Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie dzięki  Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będzie realizowało projekt  pn. „Lepsze jutro”. Projekt ten, jest projektem wieloletnim o charakterze regionalnym, planowanym do realizacji w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2024 roku. Cele projektowe uwzględniają przede wszystkim wzrost samodzielności i niezależności w funkcjonowaniu, zwiększenie aktywności, a także korygowanie i wzmocnienie zaburzonych funkcji, poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej, zwiększenie orientacji przestrzennej, zwiększenie wydolności organizmu, usprawnianie funkcjonowania układu nerwowego, a w tym wrażliwości dotykowej, słuchowej i wzrokowej oraz zmniejszenie napięcia emocjonalnego. 

Beneficjentami projektu będą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do lat 18, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wydane z uwagi na liczne  zdiagnozowane potrzeby wynikające z występujących u nich deficytów rozwojowych, neurologicznych, ortopedycznych oraz natury psychicznej i społecznej. Uczestnicy zadania zostaną objęci następującymi specjalistycznymi formami terapeutyczno-rehabilitacyjnymi: hipoterapią, hydroterapią, gimnastyką korekcyjną, terapią SI oraz masażem klasycznym.

Zajęcia realizowane będą przez pięć dni w tygodniu dla dwudziestu czterech uczestników. Każdy z nich objęty będzie objęty dwoma formami wsparcia, które zostały dostosowane do ich zaburzeń na podstawie analizy złożonych dokumentów rekrutacyjnych. Działania rehabilitacyjno-terapeutyczne będą prowadzone w sposób ciągły w oparciu o opracowane, przez prowadzących zajęcia terapeutów, Indywidualne Plany Działania. Zajęcia odbywać będą się na terenie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie.

Podczas prowadzonych zajęć u uczestników projektu przewidywane jest zwiększenie samodzielności i niezależności, samoakceptacja oraz poprawa zdrowia i samopoczucia a także osiągnięcie w jak największym stopniu poziomu funkcjonowania uczestnika na miarę jego możliwości rozwojowych. Poszczególne terapie będą miały za zadanie zapobieganie pogłębianiu się istniejących deficytów oraz pojawianiu się kolejnych zaburzeń.

W trakcie zajęć beneficjent będzie na bieżąco poddawany ocenie specjalistów. Sprawdzać będą oni, czy zajęcia wpływają na uczestnika zgodnie z założeniami i wyznaczonymi celami, a w razie potrzeby dokonywane będą modyfikacje wcześniej opracowanego planu. Na bieżąco planowane będą również kolejne działania mające na celu poprawę funkcjonowania uczestników.