Otrzymaliśmy dotację

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca „ w Świnicach Warckich otrzymało dotację w wysokości 7000,00 zł z Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi na działanie  z zakresu pomocy społecznej:

Działania osłonowe i aktywizujące dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie świetlic i klubów (rodzaj zadania publicznego)tytuł zadania publicznego: „DZIECI MAJĄ GŁOS „ 

realizowanego w okresie od 01.06.2012 r.  31.12.2012 r. w Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej RAZEM w Stemplewie.

Celem  projektu jest kontynuacja działalności  świetlicy integracyjnej dla dzieci i młodzieży oraz realizacja zadań aktywizujących i integrujących dzieci i młodzież wiejską oraz społeczność niepełnosprawną ośrodka w Stemplewie i innych niepełnosprawnych z tego terenu tak, aby poprzez wspólne zdobywanie umiejętności, przeżywanie przygód i spełnianie marzeń pokonywały bariery ciągle dzielące te społeczności i jednocześnie wyrównywały szanse społeczne, edukacyjne i kulturowe, jakie dzielą ich od mieszkańców większych aglomeracji. Uczyły się aktywności społecznej i motywacji do własnego rozwoju. Projekt poprzez codzienne popołudniowe funkcjonowanie świetlicy /14.00-19.00/ pozwoli na dożywianie dzieci , zapewnienie im pomocy w nauce , realizację indywidualnych i grupowych zajęć wspierających osiągnięcia i umiejętności oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny i społeczny. Planujemy zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, logopedyczne, edukacyjno profilaktyczne. Na bazie świetlicy możliwa będzie realizacja cyklicznych form warsztatowych – warsztaty artystyczne i twórcze realizowane przez zintegrowane grupy osób zdrowych i niepełnosprawnych. Będą to spotkania z kulturą i sztuką powiązane z własną aktywnością, rozwijaniem skrzydeł wyobraźni i poznawaniem konkretnych form działania. Realizowane będą w formie kół zainteresowań, form warsztatowych. Ewaluacją będą konkursy, pokazy, wystawy, wycieczki.  Warsztaty kulinarne zapewnią zdobycie samodzielności życiowej, poznanie zasad zdrowego odżywiania, kultury jedzenia i radość wspólnego biesiadowania.  Formy i warsztaty będą odbywały się przynajmniej raz w miesiącu. Będzie Koło taneczne, Twórczy Klub młodzieżowy, Klub turystyczno sportowy i warsztaty kulinarne. W niektórych formach brała udział będzie zainteresowana grupa dzieci, w innych cały zespół świetlicowy. Zajęcia tematyczne, warsztatowe , edukacyjne i wychowawcze będą obracały się wokół osoby i twórczości Janusza Korczaka , którego rok obchodzimy i którego twórczość jest wskazówką dla dzieci , dla rodziców i opiekunów i otwiera możliwości wychowania poprzez różne formy działań m.in. czytanie Króla Maciusia, oglądanie filmów o Korczaku i inscenizacji jego utworów, inscenizowanie tekstów, wycieczka do teatru, przygotowanie przedstawienia, konkursy plastyczne, spotkania dla rodziców z tekstami Janusza Korczaka o wychowaniu , poznanie historii czasów wojny, prawa dziecka i samorządność oraz sądy koleżeńskie jako przygotowanie dożycia społecznego. Zaczniemy od Dnia Rodziny w czerwcu i przedstawimy Prośby dziecka do rodziców opiekunów, a skończymy w grudniu na Integracyjnym spotkaniu podsumowującym. Ważnym elementem działań będzie aktywizacja mieszkańców wsi włączanych  w działania świetlicy, organizację imprez oraz z fachowe doradztwo psychologiczno – pedagogiczne, specjalistyczne i pomoc w szukaniu rozwiązań trudnych problemów życiowych. Wymiana międzypokoleniowa wartości, doświadczeń, wzajemne uczenie się, współodpowiedzialność za siebie, innych i swoją małą społeczność. Dla rodziców swobodny dostęp do komputera i Internetu i pomoc w korzystaniu z dóbr nowoczesności-  / od 18.00-19.00 dostęp do komputera, Internetu, spotkania z pedagogami , doradztwo. W okresie letnim świetlica zmieni swoje godziny i formę pracy na zajęcia od 8.00- 15.00 poświecone aktywnym formom wypoczynku i odkrywaniem świata przyrody na swoim terenie. Będzie również organizacja i udział w środowiskowych imprezach integracyjnych wynikających z kalendarza wydarzeń w Ośrodku i gminie oraz podtrzymywanie tradycji świetlicy i Stowarzyszenia. Poprzez integrację z osobami niepełnosprawnymi chcemy wychowywać przyszły wolontariat – młodych, aktywnych, twórczych ludzi podejmujących działania na rzecz drugiego człowieka, niebojących się trudności, inności oraz przełamywać bariery społeczne narosłe wokół upośledzeń, inności i uczyć aktywności społecznej.

 / A.B. /