„Piękna mowa trudną sztuką” – program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2015”

NCK_jezyk-ojczysty-zNCK_kolor-CMYK

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2015”

Po raz drugi Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca wzięło udział w naborze do programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Z blisko czterystu wniosków konkursowych wyłonionych zostało 28 najlepszych, w tym wniosek naszego Stowarzyszenia „Piękna mowa trudną sztuką”, który dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2015. Na działania projektowe uzyskaliśmy 11tys. dotacji. Projekt skierowany jest do podopiecznych Świetlicy Integracyjnej „Razem” oraz do wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie. Uczestnikami projektu będą dzieci i młodzież w wieku szkolnym, zamieszkujące tereny wiejskie oraz młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, która na co dzień przebywa i kształci się w SOSW w Stemplewie. Projekt realizowany będzie z inicjatywy i pod opieką nauczycieli polonistów z SOSW w Stemplewie przy współpracy z lokalnymi instytucjami z terenu gminy i innymi placówkami kształcenia specjalnego i masowego z województwa łódzkiego i wielkopolskiego. Działania projektowe nastawione będą na rozwój zainteresowań językiem ojczystym poprzez twórcze działania teatralne, podnoszenie kompetencji komunikacyjnych za pomocą technik dramowych, ćwiczeń dykcyjnych, naukę recytacji i rozwijanie szeroko rozumianej kultury żywego słowa. Celem projektu będzie promowanie poprawnej i pięknej polszczyzny, umożliwianie dzieciom z terenów wiejskich i rodzin ubogich uczestnictwa w formach kultury, przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką, rozwijanie talentów, motywowanie do aktywności twórczej, a także integracja społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie, propagowanie postaw otwartych, nastawionych na tolerancję i współdziałanie.
Inspiracją do stworzenia projektu „Piękna mowa trudną sztuką” był fakt ogłoszenia roku 2015 m.in. Rokiem Teatru Polskiego. Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Zajęcia teatralne poszarzają i kształtują wiedzę ucznia, a przy tym rozwijają jego stronę werbalną, uczą pięknego mówienia, wzbogacają zasób słownictwa czynnego i biernego, kształtują dykcję i właściwą postawę w sytuacji mówienia. Uczestnicy kółka rozwijać będą przede wszystkim zdolności aktorskie i językowe, ale także literackie, plastyczne, wokalne, organizacyjne. Poprzez ekspresję uczniowie mają możliwość uzewnętrzniania siebie, wyjścia ku światu. Krótkie inscenizacje i gry dramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują ogromne więzi emocjonalne między członkami zespołu. Aktywna działalność młodzieży w kole teatralnym może być atrakcyjna i skuteczna w wypełnianiu zadań edukacyjnych. Ponadto inspiruje do różnorakich działań rozwijających sprawność umysłową, estetyczną wrażliwość, kompetencje komunikacyjne oraz aktywność twórczą. Zajęcia koła teatralnego to również jedna z form spędzania wolnego czasu, źródło przeżyć i wzruszeń, które zostają utrwalone w pamięci na całe życie.
W ramach projektu zostanie zawiązane Kółko Teatralne, które będzie skupiało podopiecznych Świetlicy Integracyjnej „Razem” prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” oraz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stemplewie – są to dzieci i młodzież w wieku szkolnym zamieszkująca tereny wiejskie oraz młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, która na co dzień przebywa i kształci się w SOSW w Stemplewie. Kółko będzie łączyło formy inscenizacji tekstów literackich z formami ekspresji ruchowej oraz ćwiczeniami usprawniającymi wymowę i bogacącymi zasób słownictwa, co jest szczególnie ważne w przypadku deficytów osób z upośledzeniem intelektualnym. W korelacji z programem kółka odbywać się będą wycieczki edukacyjne. Dzięki wizytom w teatrze (planowane dwa wyjazdy) chcielibyśmy przybliżyć naszym uczniom zjawiska kultury, do których na co dzień nie mają dostępu. Z realizacji poprzedniego projektu wiemy, że wizyty w teatrze są dla naszych podopiecznych dużą atrakcja i ważnym, wyjątkowym przeżyciem.
W trakcie realizacji projektu zostaną przeprowadzone:
– Konkurs Wiedzy o Teatrze
– Konkurs na sceniczną interpretację wybranego wiersza Juliana Tuwima
– Konkurs „Potrafię pięknie mówić!”
– W maju wraz z Biblioteką Publiczną im. św. Faustyny w Świnicach Warckich będziemy współorganizować Gry uliczne. Będzie to całodniowa impreza popularyzująca czytelnictwo i wiedzę o języku polskim, w której wezmą udział wszystkie placówki oświatowe z gminy Świnice Warckie. Przewidujemy suchy prowiant i napoje dla uczestników oraz drobne upominki.
– Gry uliczne w Świnicach Warckich
– Inscenizacja z okazji Dnia Edukacji Narodowej
– Zostaną zorganizowane Międzyszkolne Spotkania ze Sztuką, na które zostaną zaproszone drużyny z okolicznych szkół z województwa łódzkiego i wielkopolskiego. Będą to placówki kształcenia specjalnego i szkoły masowe. Program warsztatów obejmował będzie występ profesjonalnego teatru. Zajęcia warsztatowe dla uczestników imprezy poprowadzą poetka, dziennikarz, oraz nauczyciele poloniści. Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i praktyczny. Efektem warsztatów będzie prezentacja opracowanych przez dzieci krótkich form teatralnych, ułożonych wierszy i wypowiedzi prasowych. Uczestnicy otrzymają upominki dla swoich szkół i dyplomy uczestnictwa. Będzie to impreza całodniowa, dlatego przewidujemy obiad i słodki poczęstunek dla dzieci i zaproszonych gości.
Pozyskane dzięki dofinansowaniu fundusze pozwolą urozmaicić codzienną edukację w zakresie języka polskiego, umożliwią wyjście z edukacją poza obowiązkowe lekcje, odwiedzenie ciekawych miejsc kultury, w których podopieczni świetlicy oraz wychowankowie Ośrodka nie mają możliwości bywać, opracować materiały do pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie edukacji językowej i teatralnej. Informacje o działaniach podejmowanych w ramach realizacji projektu przez cały okres jego trwania, przeprowadzonych imprezach, wyjazdach i wydarzeniach wraz z dokumentacją zdjęciową zamieszczane będą na stronach internetowych Stowarzyszenia „MWS” i SOSW w Stemplewie oraz w kwartalniku „Nasza Gazeta” i gazetce uczniowskiej „Promyczek”.
B. Boniecka-Wincenciak, D.Jankowska