W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM.J.TUWIMA W STEMPLEWIE ROZPOCZYNAMY  PROJEKT  WYRÓWNYWANIA  SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY     

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w partnerstwie z Powiatem Łęczyckim  dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie                            

Numer i nazwa priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Numer i nazwa działania:
9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Numer konkursu: POKL/II/9.2/11
Tytuł projektu: Kolejne kroki nowe perspektywy
Obszar realizacji projektu: Województwo łódzkie, Powiat łęczycki, Gmina Świnice Warckie
Okres realizacji projektu: Od 01.08.2012r. Do 31.07.2014r.

Rodzaj zajęć:
1. Rekrutacja- do  Projektu  sierpień / wrzesień 2012r.
2. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Prowadzone przez nauczyciela polonistę. Skierowane do dz./chł. mających trud. w czytaniu, i pisaniu, rozumowaniu czytanego i słyszanego tekstu oraz redagowaniu wypowiedzi pisemnych i ustnych. Program obejmuje: doskonalenie praktycznych umiejętności polonistycznych, płynnego czytania, prawidłowej wymowy, rozwijanie czytania ze zrozumieniem, poznawanie i pisanie różnych form wypowiedzi oraz zagadnień gramatycznych. Celem jest usprawnienie komunikowania się w mowie  i piśmie, wzbogacanie słownictwa oraz kształcenie umiejętności czytania  i interpretowania tekstów literackich.
3. Zajęcia wyrównawcze z ICT
Prowadzone przez informatyków,  dla uczniów z upośledzeniem lekkim dla uczniów  z upośledzeniem umiarkowanym. Skierowane do dz./chł. mających trudności  w posługiwaniu się sprzętem multimedialnym i Internetem. Program dostosowany  do stopnia niepełnosprawności obejmuje: ćwiczenie umiejętności posługiwania się komputerem, wykorzystanie tech. informacyjnej podczas nauki oraz w życiu zawodowym, pozyskiwanie i segregowanie informacji pozyskanych z Internetu, komunikacja przez Internet, przygotowywanie reklam, prezentacji, materiałów promocyjnych. Celem jest wzrost kompetencji informatycznych oraz nabycie umiejętności autoprezentacji, promocji, poprzez wykonywanie materiałów reklamowych i promocyjnych.
4. Zajęcia wyrównawcze z przedsiębiorczości
Prowadzone przez nauczyciela przedsiębiorczości. Skierowane do dz./chł. mających trudności w opanowaniu wiedzy z przedsiębiorczości oraz nieprzygotowanych do uczestniczenia w życiu gospodarczym. Program obejmuje: wykonywanie obliczeń  w zakresie podatków i transakcji bankowych, tworzenie kosztorysów, spotkania pracownikami Urzędu Skarbowego oraz rozwiązywanie testów. Celem jest przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym oraz kształtowanie postawy przedsiębiorczej.
5. Zajęcia wyrównawcze z technologii zawodu i rysunku technicznego
Obejmują zajęcia wyrównawcze z technologii zawodu i rysunku zawodowego, prowadzone przez nauczyciele zawodu.  Skierowane do dz./chł. mających trudności  z  opanowaniem i przyswojeniem wiedzy teoretycznej z technologii zawodu (technologii robót wykończeniowych, murarz, mechanik) oraz materiałem z rysunku zawodu. Program obejmuje: procesy budowlane (konstrukcje budynku, instalacje, prace wykończeniowe), podstawowe prace w zawodzie mechanika samochodowego oraz uzupełnianie wiedzy z zakresu rysunku zawodowego w wyżej wymienionych zawodach (szkice warsztatowe, rzuty równoległe, stosowanie przekrojów, czytanie rysunków złożeniowych, wykonawczych i montażowych). W ramach zadania zostanie nawiązana współpraca z przedsiębiorcą: firmą z Uniejowa, w ramach której odbędą się praktyki zawodowe. Celem zadania jest zniwelowanie braków edukacyjnych, zwiększanie umiejętności, posługiwanie się rysunkiem tech. oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
6. Zajęcia zawodowe wyrównawcze przygotowujące do pracy w zawodach: pracownik wyrobów pamiątkarskich oraz pomocnik pracownika biurowego
Obejmuje  zajęcia kształcące w zawodach: pracownik wyrobów pamiątkarskich, pomocnik pracownika biurowego prowadzone przez nauczycieli zawodu. Skierowane do dz./chł. upośledzonych w stopniu umiarkowanym, mających problemy  z przyswojeniem wiedzy i wykorzystaniu jej w praktyce. Prowadzone w formie zajęć praktycznych. Program zajęć dot. zawodu prac, wyrobów pamiątkarskich obejmuje zajęcia rękodzielnicze (szycie ręczne, maszynowe, szydełkowanie, haftowanie, garncarstwo, wykonywanie upominków i biżuterii). Program zajęć dotyczących zawodu prac. Biurowego obejmuje: opanowanie sposobów organizacji pracy biurowej, praktyczne wykorzysta. urządzeń biurowych, obsługa komputerów i programów, przestrzeganie zasad BHP. Celem jest praktyczna nauka zawodu, podniesienie kwalifikacji zawodowej.
7. Zajęcia zawodowe dostosowane do potrzeb rynku pracy: kucharz małej gastronomii  i cukiernik, pomocnik pomocniczy obsługi hotelowej i pomocnik stajennego
Prowadzone przez nauczycieli zawodu, obejmuje zajęcia kształcące w zawodach: kucharz małej gastronomii i cukiernik, pomocnik stajennego, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, Zajęcia w zawodach: PPOH oraz KMG/C, powadzone będą metodą kształcenia modułowego.  Skierowane do dz./chł. mających problemy w przyswajaniu wiedzy oraz wykorzystanie jej w praktyce. Program obejmuje: KMG/C: przygotowywanie różnych potraw, poznanie procesów technologicznych; obsługa hotelowa- obsługa konsumenta, prace porządkowo-higieniczne, wyjazdy studyjne do hotelu; pomocnik stajennego- opieka nad końmi (czynności pielęgnacyjne, karmienie, porządkowanie stajni, elementy jazdy konnej). W ramach zadania zostanie nawiązana współpraca z przed. OWK Ustroń. W ramach współpracy zostaną zrealizowane praktyki. Celem zadania jest praktyczna nauka zawodu oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych.
8. Wsparcie psychologiczno- doradcze
Prowadzone przez specjalistów: psychologów i doradcę zawodowego, obejmuje:  Zajęcia doradczo- psychologiczne,* Wsparcie psychologiczne „Moja przyszłość” skierowane do dz./chł. o niskiej motywacji i poczuciu własnej wartości, ze środowisk patologicznych, zagrożonych uzależnieniami, zainteresowanych zwiększeniem umiejętności społecznych   i kompetencji osobistych niezbędnych do podejmowania samodzielnych decyzji życiowych, w tym zawodowych. Program obejmuje: zajęcia z zakresu profilaktyki  i promocji zdrowia, kształtowanie umiejętności społecznych, wybór i motywacja do dalszej nauki, określenie predyspozycji zawodowych, planowanie kariery, poznanie lokalnego rynku pracy (wycieczki do UP i lokalnych zakładów pracy). Celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu czynników środowiska na sytuację edukacyjną ucznia, rozwój umiejętności interpersonalnych, zwiększanie umiejętności poruszania się na rynku pracy.
9. Zajęcia sportowo- rehabilitacyjne
Obejmują zajęcia; * rehabilitacyjne w tym opieka, sportowe utylitarne prowadzone przez rehabilitantów i nauczyciela WF. Skierowane do dz./chł. o niskiej sprawności fizycznej, małej aktywności ruchowej oraz z wrodzonymi zaburzeniami układu ruchowego. Program zajęć rehabilitacyjnych obejmuje: ćwiczenia rehabilitacyjne specjalne i ogólnorozwojowe, gimnastyczne oraz wyjazdy na basen. Program zajęć sportowych obejmuje: rozwijanie i doskonalenie mechanizmów ruchowych mających znaczenie utylitarne (usprawniających wykonywanie zadań życia codziennego) poprzez różnorodne formy aktywności ruchowej (nordic walking, jazda na rolkach, gimnastyka sportowa, tenis ziemny, skateboarding). Celem jest rozwój sprawności ruchowej ucznia, zmniejszenie negatywnego wpływu czynników zdrowotnych, oraz kształtowanie umiejętności ruchowych niezbędnych  w aktywności w zawodowej i społecznej.
10. Ewaluacja rezultatów Realizowana na zasadzie usługi zleconej, obejmować będzie opracowanie narzędzi pomiaru (m.in. sprawdzianów, testów, ankiet), badania diagnostyczne na początku każdej edycji zajęć, badania cząstkowe  oraz badania końcowe na zakończenie każdej edycji i projektu. Zostaną opracowane raporty cząstkowe w trakcie realizacji oraz raport końcowy na zakończenie pracy.  Realizacja projektu  wpłynie na rozwój psychospołeczny jego uczestników. Poprawi ich szanse edukacyjne w kolejnych etapach kształcenia. Umożliwi osiągnięcie lepszych wyników w nauce oraz zapewni swobodne poruszanie się w nowej technologii. Nastąpi  wzrost poczucia własnej wartości, większa motywacja do pracy i nauki, poprawa funkcjonowaniu w środowisku. Stowarzyszenie oraz Ośrodek wzbogaci swoją bazę w materiały i pomoce dydaktyczne wspierające proces edukacyjny i rehabilitacyjny.

Nowy nabór tuż tuż,  – sierpień / wrzesień 2012r.
  / AZ/