SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Środowiskowej Świetlicy

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej RAZEM
w Stemplewie przy Stowarzyszeniu Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich w roku 2013.

Środowiskowa Świetlica Integracyjna RAZEM  w Stemplewie działa od 2006  roku i kontynuowała swoją działalność w 2013 roku . Obejmowała opieką i wsparciem grupę 30 stałych młodych  podopiecznych z terenu gminy Świnice Warckie. Były to dzieci  i młodzież  głównie z terenu Stemplewa i okolic oraz dochodzący niepełnosprawni wychowankowie SOSW. Był to rok gdzie  przeważały dzieci młodsze –poziom szkoły podstawowej. Świetlica działała w godzinach popołudniowych- od 14.30- 19.00. W  ostatniej godzinie świetlica była jak zawsze dostępna dla rodziców i opiekunów, którzy mogli korzystać z komputera i Internetu oraz wymieniać informacje z pedagogami i opiekunami dzieci. W ramach zajęć świetlicy codziennie wydawano  posiłek- podwieczorek z kolacją , którą dzieci przygotowywały pod okiem wychowawcy/ kanapki, herbata, słodycze/ często wzbogacany przez potrawy przygotowywane z projektów na warsztatach kulinarnych. W Świetlicy realizowano zajęcia wg stałego harmonogramu zaczynając od odrabiania lekcji i pomocy w nauce, poprzez zajęcia wspierające  i zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności /zajęcia plastyczne, twórcze, teatralne, taneczne, sportowo rekreacyjne. Duży nacisk położono na zajęcia profilaktyczne i wychowawcze. Głównymi zadaniem   świetlicy  jest  zapewnienie  BEZPIECZNYCH I ATRAKCYJNYCH FORM SPEDZANIA CZASU  DZIECIOM I MŁODZIEZY WIEJSKIEJ , WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH ORAZ INTEGRACJA I NIWELOWANIE BARIER MIĘDZY OSOBAMI ZDROWYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

W świetlicy zrealizowano  w ciągu roku wiele projektów ,dzięki którym Świetlica  proponowała swoim podopiecznym wiele atrakcyjnych zajęć , form wspierania i rehabilitacji, wycieczek i warsztatów rozwijających ich wiedzę , umiejętności i zainteresowania.
Świetlica funkcjonowała w oparciu o środki Stowarzyszenia i pracę społeczną grupy pedagogów wolontariuszy.

W roku 2013 w Świetlicy realizowano następujące projekty:

–  Luty 2013 -w ramach akcji zimowej dla najbardziej potrzebujących Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich – ferie zimowe.

25 dzieci ze Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej oraz młodych podopiecznych SOSW  w Stemplewie w dniach 11.02-22.02.2013roku spotykało się codziennie od 8.00-16.00 i w sposób aktywny, bezpieczny i atrakcyjny spędzało czas pod czujnym okiem wychowawców i instruktorów. Ważnym elementem dnia był  wspólnie spożywany posiłek. Zajęcia programowe dotyczyły  wszystkich ważnych dla rozwoju młodych podopiecznych dziedzin.
Sport, zawody i rozgrywki zaspokajały potrzebę ruchu i zdrowej rywalizacji.
Nauka tańca i zabawy przy muzyce ,arteterapia to były spotkania  ze sztuką, dzięki którym rozwinęła  się wyobrażnia, doskonaliły sprawności i zdolności artystyczno manualne. Odbyły się atrakcyjne wycieczki m.in.kulig, wyjazd na basen. Wszystko działo się dzięki  Stowarzyszeniu „Mamy Wielkie Serca”oraz współfinansowaniu wypoczynku zimowego przez Urząd Gminy  w Świnicach Warckich i  społecznej pracy nauczycieli instruktorów.

– Od stycznia do sierpnia 2013r realizowany był projekt „Razem tańczymy , świetnie się bawimy” z Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu Równe Szanse – Kolorowa Akademia finansowanego ze środków Fundacji Agory i Fundacji im. Stefana Batorego z Fundacji Batory „Kolorowa Akademia”.

Dzięki temu projektowi mogliśmy   zaproponować dzieciom różne formy artystyczne m.in. taniec, rękodzieło. Naszym założeniem podczas realizacji projektu było, aby przez taniec, teatr  dzieci wyrazili swoje uczucia, mogli przeistoczyć się w inną osobę aby każde z nich miało możliwość spełnienia swoich marzeń z dziecinnych lat, przezwyciężyło nieśmiałość, poczuło radość w sercu. W ramach projektu –aerobik.

–  Lipiec 2013. STOWARZYSZENIE MAMY WIELKIE SERCA otrzymało dotację na realizację  w Stemplewie półkolonii letnich dla 20 dzieci z rodzin rolniczych/ KRUS/
–  Termin realizacji zadania: od 08.07.2013 do 19.07.2013.

AKTYWNIE, ZDROWO, KOLOROWO!!! – to było  hasło 10 dniowego wypoczynku
W ramach półkolonii codziennie realizowane były zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej  i promocji zdrowia – codzienne zajęcia tematyczne i warsztatowe z pedagogiem – godzina – półtorej oraz zajęcia z opiekunami dotyczące wybranych problemów funkcjonowania   w społeczeństwie
Zajęcia profilaktyczne- codzienne warsztaty, pogadanki, filmy edukacyjne, konkursy o tematyce zdrowotno profilaktycznej min. realizowane tematy to: PRZESTRZEGAM REGUŁ. Kultura zachowania w grupie. NAŁOGOM MÓWIĘ STOP!. Umiem powiedzieć NIE. INNY- NIE ZNACZY GORSZY. EMOCJE – co my czujemy, co czują inni. Unikanie konfliktów –mediacje, negocjacje, kompromis. MOJE WARTOŚCI – co jest dla mnie ważne. ZASADY FAIR PLAY.
Mądre żywienie, zdrowe pokolenie. W tym konkursy – na plakaty, rysunki tematyczne, warsztaty kulinarne, krzyżówki tematyczne. Spotkanie z pielęgniarką, sanepid.
Wycieczki – Uniejów (wycieczka do zagrody młynarskiej – poznawanie tajemnic pieczenia chleba – zdrowe żywienie, wyjazd na basen .
spotkania z językiem angielskim.
Wszystko pod okiem wykwalifikowanej kadry. W ramach półkolonii II śniadanie i obiad.
Wsparcie finansowe również z Urzędu Gminy

– W   dniu 21 lipca  2013r. dzieci ze Świetlicy uczestniczyły w II Festynie Rodzinnym    we  wsi Stemplew na terenie OSP . Prezentowały występ taneczno wokalny pod okiem wychowawców.
Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” i Ochotniczą Straż Pożarną w Stemplewie przy współpracy Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich.

– Podopieczni Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej „Razem” w Stemplewie uczestniczyli w V Integracyjnym Festiwalu Pieśni ku czci Św. Faustyny „Miłosierne Nutki”, który odbył się  w Świnicach Warckich.

Od września 2013 roku do grudnia 2013 roku świetlica pełniła dyżury przez 3 dni w godzinach 15-18.00. Opiekunowie zapewniali pomoc w nauce, atrakcyjne zajęcia , korzystanie z bazy sportowej ośrodka. Dzieci uczestniczyły w Wielkiej Wigilii Integracyjnej, brały udział w konkursach. Zawsze podczas WIGILII –  jako podopieczni Stowarzyszenia dzieci otrzymują  paczki.

Wszystkie wydarzenia w Świetlicy i zajęcia tematyczne są  dokumentowane- zdjęcia
i rysunki wklejano do kroniki szkolnej, gazetki i prace tematyczne oraz różne wytwory zdobią świetlicę. W czasopiśmie Stowarzyszenia ukazywały się artykuły z życia świetlicy
i realizacji projektów. Podobne informacje umieszczane były na stronie internetowej Świetlicy.

Świetlica uczestniczyła również w innych  projektach realizowanych przez Stowarzyszenie m.in. uczestniczyła  w projekcie ekologicznym Stowarzyszenia opracowanym przez p. A.Radoszewską , p. E.Kolasa pt.”
EKOLOGIA W NAS „ z WFOŚIGW w Łodzi. Wycieczki, konkursy , nagrody za działania ekologiczne.
Bierzemy udział w Ogólnopolskim Zlocie ZHP NS- jako drużyna, w większości imprez środowiskowych –RAMBIT, DZIEŃ JABŁKA, NIE PANIKUJ RATUJ.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy realizują w niej zajęcia i wspierają opiekę nad dziećmi, a Zarządowi za to ,że zawsze  wspiera funkcjonowanie świetlicy i dzieci również między projektami otrzymują posiłki i mogą bezpiecznie spędzać czas wolny. Zawsze  funkcjonowanie świetlicy wspiera stała grupa ludzi –w tym roku koordynacją działań świetlicy zajmowała się pani Ewa Krawczyk,   wspierały ja  p.M.Bartczak , p.M.Zielonka E.Zgoda , p. B.Starzyńska,  od września również p.K.Zarzycka, p. A. Barańska  Również redaktor strony internetowej świetlicy- pan D.Hync pracuje społecznie i dzięki niemu promujemy projekty, mamy ciekawą stronę, jesteśmy zauważani i doceniani.
W trakcie oczekiwania na wyniki i tworzenia są nowe wnioski.

Sprawozdanie sporządziła A. Bryzgalska