Sprawozdanie z działalności zespołu ,,Świniczanki’

Sprawozdanie z działalności zespołu ,,Świniczanki’’ wraz z Kapelą ludową za rok 2013.

Zespół ,,Świniczanki’’ z Kapelą ludową działa przy Stowarzyszeniu ,,Mamy Wielkie Serca’’ od 2003 roku, a założony został w roku 1986 przy Gminnym Ośrodku Kultury.
-W zespole śpiewa – 15 osób, a w kapeli grają 4 osoby.
Próby zespołu odbywają się 2 razy w tygodniu, a jeśli zachodzi potrzeba to częściej.
W roku 2013 zespół koncertował 34 razy, przygotowując się do występów podczas 93 prób.
A oto ważniejsze występy na rok 2013:

 •  PSL Świnice – spotkanie opłatkowe,
 • XI Pokaz Twórczości Artystycznej Kobiet,
 • Koncert kolęd w Kościele w Dzierżawach,
 • Jak co roku świętowaliśmy Walentynki z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy,
 • Koncert utworów do Św. Faustyny – uroczystość 150 – lecia Zgromadzenia SMB,
 • Koncert podczas Mszy Świętej w Święto Miłosierdzia w Dzierżawach,
 • Koncert na Targach Agrotechniki w Bratoszewicach,
 • Występ z okazji Dnia Dzieci Wojny w Łodzi,
 • Konkurs Piosenki Ranczerskiej ,,Wilkowyje’’,
 • PSZ – spotkanie z okazji Święta Ludowego,
 • Koncert podczas Przeglądu Orkiestr Dętych,
 • ,,Świętojanki’’ – Witonia,
 •  Koncert dla Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Łęczyckiej ,,Na rozpoczęcie lata’’,
 • Otwarcie Łęczyckiej Zagrody Chłopskiej w Tumie k/ Łęczycy,
 • Dwa Pikniki promujące projekty LGD ,,Między Wartą a Nerem’’ w Piaskach i Spycimierzu,
 • Koncertowaliśmy na Festiwalu ,,Miłosierne Nutki’’,
 • Śpiewaliśmy obrzęd dożynkowy podczas Dożynek Gminnych w Świnicach Warckich,
 • ,,Barwy Jesieni’’ – koncert w Łęczycy,
 • ,,Dzień Ziemniaka’’ – piosenki obrzędowe o ziemniaku w Świnicach Warckich,
 •  Koncert podczas Dni Dziedzictwa Europejskiego w Tumie,
 •  Cecyliada – występ zespołu z piosenkami folkloru łęczyckiego,
 •  Konkurs Kolęd – MDK Łęczyca.

    A teraz kilka zdań na temat projektu unijnego pod nazwą ,,Promocja twórczości artystycznej zespołu folklorystycznego Świniczanki’’ z Kapelą ludową poprzez podniesienie poziomu występów artystycznych, organizacja koncertów oraz zakup letnich strojów ludowych. Projekt, którego autorem jest p. Tadeusz Bednarek realizowany jest przez Stowarzyszenie ,,Mamy Wielkie Serca’’ w Stemplewie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 za pośrednictwem Lokalnej  Grupy Działania ,,Między Wartą a Nerem’’.
Prace którą musiał wykonać zespół to napisanie scenariusza i wystawienie widowiska pt. ,,Spotkanie z folklorem łęczyckim’’ tj. 8 koncertów (po ok. 50 min.) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów a także dla osób dorosłych. Zadanie zespół wykonał. Po próbach których było kilkanaście w miesiącu październiku przedstawienie zostało pokazane zgodnia z założeniami.
W miesiącu grudniu przedstawienie zostało nagrane na płytce. Osób biorących udział w nagraniu, otrzymała płytę z nagraniem na pamiątkę.
Zespół ,,Świniczanki’’ przyłączył się również od miesiąca czerwca do akcji zbierania nakrętek dla SOSW w Stemplewie. Do miesiąca grudnia dostarczyliśmy 18 kg nakrętek i zapewniamy, że wspomagamy i zbieramy dalej. Zespół włączył się też do akcji ,,Szlachetna Paczka’’. Razem z GOK – iem zespół przygotował paczkę dla rodziny potrzebującej.
Zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w szkolnym projekcie gimnazjalistów pt. ,,Wczoraj i dziś w naszej okolicy – spotkanie ze wspomnieniami’’. Spotkania te dostarczyły nam, ale myślimy że dla młodzieży z gimnazjum wiele miłych wrażeń wymiany poglądów między młodzieżą a nami ludźmi 3 wieku.
Końcowe miesiące roku były bardzo pracowite, ale efekt został osiągnięty. Zespół posiada teraz nowe letnie stroje ludowe i teraz pięknie się w nich prezentujemy, a dzięki pracy podniósł się poziom naszych występów artystycznych.
Chcielibyśmy bardzo podziękować naszemu sponsorowi bez którego ten projekt by nie mógł być zrealizowany p. Ryszardowi Andrysiakowi oraz wszystkim osobą dzięki którym projekt ten powstał.

Opiekun Zespołu – Teresa Zelba.
Świnice Warckie, dn. 31.12.2013 r.