Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca uzyskało dotację z FIO na lata 2009/2010

Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca uzyskało dotację z FIO na lata 2009/2010fiostow
W ramach Priorytetu  III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne – 1533 wnioski ocenione formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie, z których 281  to wnioski dofinansowane wśród wniosków dofinansowanych znalazł się
Wniosek pn. „NASZA ŚWIETLICA – OTWARTYM OKNEM NA ŚWIAT – SZEROKIE HORYZONTY”. Kwota dofinansowania to 90.000zł.

NASZA ŚWIETLICA – OTWARTYM  OKNEM NA ŚWIAT  – „SZEROKIE HORYZONTY”

Projekt zakłada integrację i aktywizację społeczną młodzieży wiejskiej poprzez działalność świetlicy środowiskowej. Organizowanie aktywnych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, dożywianie, integrację dzieci zdrowych i niepełnosprawnych oraz wskazówki do poszukiwania własnej drogi życiowej. Działania te będą obejmować: prowadzenie stałego programu zajęć dla młodzieży, zajęć otwartych dla uczestników świetlicy, rodziców i opiekunów, rozwój zainteresowań (warsztaty twórcze, zajęcia komputerowe, sportowe, językowe), rozwijanie samodzielności, aktywności i przedsiębiorczości, wyrównywanie szans rozwojowych, poprzez pomoc w nauce, lepszy dostęp do nowoczesnej technologii, biblioteki, kultury i obiektów sportowych. Aby wyrównać szanse młodzieży wiejskiej, chcemy aby świetlica stanowiła ich okno na świat i otwierała przed nimi szerokie horyzonty. Dlatego obok stałych zajęć każdy miesiąc będzie posiadał swoją myśl przewodnią, wokół której realizowane będą zajęcia tematyczne, praktyczne i twórcze.Dwanaście miesięcy i dwanaście tematów z różnych dziedzin nauki, życia, kultury tak, aby dotrzeć do każdego dziecka, rozbudzić zainteresowania, wskazać nowe perspektywy i możliwości.

Przechodząc przez wszystkie etapy poznania i działania nasi podopieczni staną się przedsiębiorczy, twórczy i aktywni. Podsumowaniem i ewaluacją każdego tematu będą warsztaty, wycieczki lub konkursy. Sięgniemy do historii, pójdziemy z młodzieżą śladami przeszłości, będziemy doświadczać świata poprzez eksperymenty, poznamy różne techniki twórcze, spotkamy się z kulturą, odkryjemy świat przyrody, ruszymy szlakiem wyobraźni, aż do przyszłości.
Będziemy uczyć młodzież savoir vivre, życia dla innych, podstawowych zasad ekonomii i doskonalić komunikację w języku angielskim. Wszystko to pod okiem opiekunów i wykwalifikowanej kadry.

W nasze działania włączymy rodziców i opiekunów, zaprosimy ciekawych ludzi – twórców, naukowców, pasjonatów. Integrować i aktywizować młodzież będziemy poprzez jej udział w imprezach środowiskowych, podczas których będą prezentowali swoje umiejętności (Dzień Sadu i Jabłka, Rambit, Mój przyjaciel Koń, Andrzejki, Wigilia, Dni Rodziny, Zloty DH „NS”). Działania zaczniemy od półkolonii z językiem angielskim. Następnie będziemy realizować systematyczne stałe zajęcia: pomoc w nauce (j. polski, matematyka, języki), zajęcia specjalistyczne (logopedia, hipoterapia, gimnastyka korekcyjna, rewalidacja), zajęcia twórcze, zajęcia komputerowe, zajęcia profilaktyczne, zajęcia sportowo rekreacyjne i planowane zajęcia tematyczne. Ważnym punktem będzie doradztwo psychologiczno pedagogiczne dla dzieci, opiekunów i rodziców oraz stworzenie klubu wsparcia. Planujemy dożywianie minimum jeden posiłek dziennie.

Świetlica w godzinach wieczornych otwarta będzie dla rodziców, aby mogli wspólnie z dziećmi korzystać z Internetu i razem spędzać czas.
Projekt rozpoczął się półkoloniami letnimi i trwać bedzie przez cały rok szkolny 2009/ 2010 poprzez działalność świetlicy środowiskowej. Pierwsze zrealizowane działania to:
1. Organizacja letnich półkolonii integracyjnych z językiem angielskim (8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku opieka, dożywianie, wycieczki, zajęcia twórcze, sportowe i rehabilitacyjne oraz turystyka po najbliższej okolicy. Codziennie 2 godz. języka angielskiego w formie doskonalenia komunikacji – rozmowy, zabawy, doświadczenia, programy multimedialne – 2 poziomy językowe, po 1 godz.). Termin 22VI – 05 VII 2009 r.
2. Uzupełnianilismy wyposażenia pomieszczeń świetlicy do potrzeb prowadzonych zajęć – remonty, naprawy, doposażenie w sprzęt komputerowy, meblowy, ścianki działowe
3. Wyposażenie w materiały edukacyjne, plastyczne i biurowe niezbędne do realizacji projektu.
4. Opieka, dożywianie i codzienna praca świetlicy zgodnie z harmonogramem. Termin
01 IX – 30 VI 2010 r.

Świetlica otworzyła swoje podwoje 1 września, nabór już zakończony i rozpoczęto realizacje stałych zajęć zgodnie z  harmonogramem pracy świetlicy: pomoc w nauce (j. polski, matematyka, język angielski), zajęcia specjalistyczne (logopedia, hipoterapia, gimnastyka korekcyjna, rewalidacja), zajęcia twórcze, zajęcia komputerowe, zajęcia profilaktyczne, psychologiczno -pedagogiczne, zajęcia sportowo rekreacyjne. Raz w miesiącu zajęcia z doradztwa psychologiczno pedagogicznego dla rodziców.

We wrzesniu rozpoczęto realizacje pierwszego tematu przewodniego:
IX 2009 r. – Śladami przeszłości – zajęcia związane z historią rycerstwa – wycieczka do Uniejowa (interaktywne lekcje historii na Kasztelu w Uniejowie, skorzystanie z kąpieli w gorących źrodłach) historią rodziny – drzewo genealogiczne, historią najbliższej okolicy – Szlakiem Siostry Faustyny.
Wraz z podopiecznymi świetlicy będziemy również uczestniczyć w imprezach środowiskowych naszej gminy i Ośrodka w Stemplewie.
Wszystkie informacje z realizacji projektu można bezie znaleźć w Naszej Gazecie, na stronie Stowarzyszenia WWW.serca.org.pl i na stronie świetlicy.

A.Bryzgalska