Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy

Członkowie Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca
Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca „ jest organizacją pożytku publicznego, dlatego też jest zobowiązane do przeprowadzania corocznych audytów i kontroli oraz składania sprawozdań Radzie Pożytku Publicznego, Sądu Rejestrowego, Urzędu Skarbowego i umieszczania informacji na stronach internetowych.

Podczas kontroli przeprowadzanej przez Komisję Rewizyjną stwierdzono iż niektórzy  członkowie  zalegają z wpłatami  składek członkowskich za rok 2010 i 2011.  W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dokonanie uregulowania bezpośrednio do kasy bądź przelewem na konto stowarzyszenia.

Zgodnie ze statutem przyjętym przez walne zgromadzenie
& 16
1.    Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1)    przestrzegania postanowień statutu oraz prawomocnych uchwał organów Stowarzyszenia,
2)    uczestniczenia w realizacji celów i pracach organów Stowarzyszenia,
3)    opłacania składek członkowskich,
4)    czynnego popierania działalności Stowarzyszenia.
§ 17
4. Wykluczenie członka może nastąpić z ważnych przyczyn, a w szczególności:
d)    uchylania się od płacenia składek członkowskich przez okres kolejnych 6 miesięcy.

Jeśli z przyczyn obiektywnych nie możecie Państwo zapłacić składki to proszę zwrócić się  z pismem do Zarządu o jej umorzenie lub rozłożenie zaległości np. na raty..
Ze względu na dobrą współpracę oraz plany na przyszłość prosimy o uregulowanie należnych  kwoty do końca miesiąca grudnia br. lub wystąpić ze stosownym pismem.  W przypadku nie dokonania uregulowań  będziemy zmuszeni do zastosowania stosownych zapisów statutowych i wykluczyć Pana(ią) ze stowarzyszenia.

Zapraszamy do dalszej współpracy.
Zarząd Stowarzyszenia