Turnus rehabilitacyjny w Stemplewie w 2011r.

W dniach 3 do 16 lipca br. na bazie SOSW w Stemplewie będzie trwał turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w różnym stopniu. Baza Ośrodka  w Stemplewie  jest świetnie wyposażona i przygotowana do tego typu  zajęć. W ramach turnusu odbędą się zajęcia z: hipoterapii, hydroterapii, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, kinezyterapii, masażu suchego, rewalidacji, logopedii, muzykoterapii, stymulacji intelektualnej dla upośledzonych umysłowo, zajęcia w pracowni komputerowej  i siłowni. Odbędą się również ogniska, dyskoteki, wycieczki, lekcje jazdy konnej, spacery itp. Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Program turnusu zawiera elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz obejmuje zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych. Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie  i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnusy rehabilitacyjne organizowane są przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Turnus odbywa się w zorganizowanej grupie, liczącej nie mniej niż 20 uczestników i trwa nie krócej niż 14 dni. (AZ)