UWAGA – KONKURS FOTOGRAFICZNY

smws_wfosignew

Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca w ramach realizacji Programu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej „Razem”, „Przyroda – przygoda –ekologia”, ogłasza konkurs fotograficzny „Nie czyń przyrodzie tego co Tobie nie miłe”.

Regulamin konkursu:
1. Cel konkursu:
– Odkrywanie miejsc zanieczyszczonych;
– Promowanie rozwijania pasji fotografowania;
– Rozwijanie i podniesienie poziomu świadomości i wrażliwości ekologicznej;
– Kształtowanie poczucia przynależności i współżycia zgodnie z naturą.
2. Nazwę organizatora/współorganizatorów:
– Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”


3. Zasięg konkursu:
– Konkurs obejmuję swym zasięgiem województwo łódzkie
4. Informację do kogo jest skierowany:
– dla młodzieży i dzieci ze szkół gimnazjalnych i podstawowych z terenu województwa łódzkiego
5. Zasady udziału w konkursie (przebieg, forma, wymogi pracy konkursowej):
– Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia zanieczyszczonego miejsca i jego problemów (miejsce zanieczyszczone śmieciami lub inne nieprawidłowości wynikające z zanieczyszczeń);
– Zdjęcie w formacie JPG należy przesłać na adres www.serca.org.pl z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”;
– Zdjęcie można zaopatrzyć w krótki opis zanieczyszczonego miejsca; (opis nie będzie podlegał ocenie, ma on przyczynić się do zorganizowania pomocy sfotografowanemu miejscu);
– Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć, które będą indywidualnie oceniane;
– Zdjęcia można przesyłać od 15.05. 2014r. do 15.06.2014r.;
– Prace zbiorowe nie wezmą udziału w konkursie;
– Plik ze zdęciem musi zawierać następujące informacje:
– Imię i nazwisko autora;
– Wiek i klasę do której uczęszcza autor;
– Nazwę i adres szkoły.
6. Terminarz:
– Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 20.06.2014r. na stronie internetowej stowarzyszenia;
7. Kryteria oceny i wyboru laureatów:
– Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych zdjęć i wyboru trzech najlepszych prac, które zostaną nagrodzone. Komisja może (ale nie musi) przyznać nagrody pocieszenia;
– W skład Komisji będą wchodzić członkowie Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”;
– Nagrody zostaną rozesłane do dyrektorów szkół, do których uczęszcza laureat konkursu;
– Praca konkursowa musi być pracą autorską i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich;
– Nadesłane zdjęcia mogą zostać wykorzystane przez Organizatora do celów własnych.
Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody

ZAPRASZAMY !!!