XVIII Zwyczajne Walne Zebranie Członków

Członkowie Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w Stemplewie  już po raz XVIII spotkali się na corocznym Walnym Zebraniu, aby podsumować pracę Zarządu i całego Stowarzyszenia w 2018 r. Walne Zebranie odbyło się w dniu 2 marca 2019 r. w Stemplewie. Otwarcia spotkania oraz powitania przybyłych dokonał prezes Stowarzyszenia pan Andrzej Zielonka. Przybyłych witała także muzyka w wykonaniu zespołu „Świniczanki” z Kapelą Ludową. Podczas zebrania Zarząd Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018 rok, które zostało zatwierdzone przez ogół członków. Omówiono działalność Świetlicy Środowiskowej „Razem”, działalność  Zespołu Śpiewaczego „Świniczanki” z Kapelą Ludową oraz Twórczego Klubu Młodzieżowego „Przystań”, a także pozostałe działania statutowe Stowarzyszenia. Przygotowane prezentacje multimedialne i zdjęcia uatrakcyjniły merytoryczny przekaz. Cieszymy się, iż Zarząd Stowarzyszenia uzyskał absolutorium. Podczas spotkania przedstawiano  i zatwierdzono także  Plan i Harmonogram pracy oraz Założenia finansowe na rok 2019.  Zostały wprowadzone zmiany w Statucie, umożliwiające podjęcie dodatkowych działań, m.in. takich jak doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ogół członków Stowarzyszenia przyjął jednogłośnie tekst ujednolicony Statutu.                                                                                   

Szczególnie ważnym punktem zebrania było uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej. Rezygnację z funkcji Członka Zarządu złożyła p. Jadwiga Maciejewska. Jej miejsce zajęła, zgodnie z wolą Zarządu oraz członków, p. Beata Boniecka-Wincenciak – redaktor naczelna kwartalnika „Nasza Gazeta”.  Za wieloletnią pracę w Stowarzyszeniu, zaangażowanie, poświęcony czas i charytatywną myśl przewodnią pani Jadwiga otrzymała pamiątkowy grawer oraz z serca płynące podziękowania. Ze względu na stan zdrowia rezygnację z funkcji członka oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej złożył p. Jerzy Kończak. Rezygnacja została przyjęta, a do składu Komisji, zgodnie z zapisami statutu, dołączył p. Paweł Nowakowski. Walne Zebranie  członków Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie zatwierdziło skład Zarządu:

Andrzej Zielonka – Prezes

Agnieszka Dulas – Wiceprezes

Dominika Jankowska – Sekretarz

Piotr  Wawrzyniak – Skarbnik

Elżbieta Łukasiewicz – członek zarządu

Beata Boniecka –Wincenciak – członek zarządu

 oraz skład Komisji Rewizyjnej

1. Jan Limaszewski – przewodniczący

2. Henryk Pęcherski – sekretarz

3. Paweł Nowakowski – członek komisji                                                               

Ponadto na wniosek Zarządu nadano dwa tytuły Honorowego Członka Stowarzyszenia. Jednogłośnie przyznano je p. Jerzemu Kończakowi za wieloletnia pracę w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz wspieranie działań Stowarzyszenia na przestrzeni lat jako prezes Banku Spółdzielczego w Wartkowicach. Drugi tytuł Honorowego Członka otrzymał p. Piotr Wawrzyniak – właściciel Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego TOLMET, przyjaciel placówki w Stemplewie, darczyńca, laureat konkursu Człowiek Roku Gminy Świnice Warckie. Przyznanie tytułów potwierdzone zostało stosownymi certyfikatami.

Podczas Zebrania w poczet Stowarzyszenia przyjęto 10 nowych członków. Jesteśmy dumni, że działalność Stowarzyszenia cieszy się poparciem społecznym i przyciąga co raz to nowych wolontariuszy. Przewodniczący Andrzej Zielonka podziękował Zarządowi i  wszystkim członkom Stowarzyszenia za całoroczną pracę. Dziękował  za każdą aktywność,  pomoc w prowadzeniu organizacji, zdobywaniu  środków finansowych i rzeczowych, za wszelką pracę i poświęcony czas.

Walne posiedzenie zakończyło się skromnym poczęstunkiem, serdecznymi rozmowami w atmosferze zadowolenia ze wspólnego spotkania i podejmowanych działań.

Dominka Jankowska Sekretarz SMWS