XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie

12 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne, dwudzieste już walne zebranie Członków Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie. Celem spotkania było podsumowanie działalności Stowarzyszenia za rok 2020, a także wybór Zarządu Stowarzyszenia na kolejną kadencję, tj. na lata 2021-26.

Walne zebranie poprowadził tradycyjnie Prezes Stowarzyszenia Pan Andrzej Zielonka.  Spotkanie rozpoczęliśmy powitaniem zebranych oraz minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłych członków –  pana Tadeusza Bednarka i pana Jerzego Kończaka. Tadeusz Bednarek i Jerzy Kończak przez wiele lat aktywnie wspierali Stowarzyszenie i wnieśli duży wkład w jego popularyzację. Angażowali się w działania Stowarzyszenia, a swoją życiową postawą propagowali działalność społeczną i pracę na rzecz innych. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Podczas zebrania Zarząd Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 rok, które zostało zatwierdzone przez ogół członków. Za pomocą prezentacji multimedialnej przybliżono wszystkim zgromadzonym roczne dokonania Stowarzyszenia. Nie było ich tak wiele, jak w latach ubiegłych, ze względu trwająca epidemię i obowiązujące obostrzenia, niemniej jednak Stowarzyszenie nie zawiesiło swojej działalności i realizowało nadal te zadania, które były możliwe tj.  akcję zbiórki plastikowych nakrętek na zakup sprzętu rehabilitacyjnego „Zbieram, odkręcam, pomagam”, akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Świnice Warckie, projekty rehabilitacyjne dla dzieci z placówki w Stemplewie realizowane wraz z PFRON, projekty dla przedszkola i szkół podstawowych w Stemplewie o charakterze wspierającym  rozwój i edukację w ramach RPO. Swoje sprawozdanie przedstawiła także Komisja rewizyjna podkreślając, iż nie znajduje nieprawidłowości w dzianiach Zarządu i Stowarzyszenia. Podczas spotkania przedstawiono  i zatwierdzono Plan i Harmonogram pracy oraz Założenia finansowe na rok 2021. Zarząd Stowarzyszenia uzyskał absolutorium, a członkowie pozytywnie wypowiedzieli się na jego temat. Głos zabrał pan Wojciech Zdziarski, Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego, który z pozycji osoby mającej ogląd całego powiatu podkreślił, iż Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie jest jedną z najprężniej działających organizacji pożytku publicznego w powiecie, mającą największy obrót finansowy oraz najbardziej widoczne, atrakcyjne i trafne działania. Jak co roku wyrazy uznania dla Zarządu oraz wszystkich członków złożył pan Ryszard Andrysiak, który może poszczycić się tytułem Honorowego Członka Stowarzyszenia. Pan Ryszard w związku z koniecznością wyboru Zarządu na kolejną kadencję złożył wniosek formalny, aby pozostawić dotychczasowy Zarząd w niezmienionym składzie. Ogół członków przychylił się jednomyślnie do wniosku p. Ryszrda Andrysiaka i w głosowaniu jawnym wybrał skład Zarządu:

 

Andrzej Zielonka – Prezes

Agnieszka Dulas – Wiceprezes

Dominika Jankowska – Sekretarz

Piotr  Wawrzyniak – Skarbnik

Elżbieta Łukasiewicz – członek zarządu

Beata Boniecka-Wincenciak – członek zarządu

 

oraz skład Komisji Rewizyjnej

 

  1. Jan Limaszewski – przewodniczący
  2. Henryk Pęcherski – sekretarz
  3. Piotr Sowiński – członek komisji

 

Na zakończenie spotkania pan prezes Andrzej Zielonka podziękował Zarządowi i  wszystkim członkom za całoroczną pracę. Życzył wszystkim zdrowia i powrotu do aktywności i normalności, zapowiadając jednocześnie obchody jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie.

 

Dominka Jankowska

Sekretarz SMWS