XXI Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie zaprasza na XXI Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia
TERMIN: 22 kwietnia 2022 r. o godzinie 16.45 (piątek) (drugi termin 17.00)
MIEJSCE: ZPEWIR – Stemplew (sala gimnastyczna)
prosimy o potwierdzenie swojego udziału tel. 63 2881107 ew. e-mail: wielkieserca@poczta.onet.pl do dnia 20 kwietnia 2022r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” odbędzie się w reżimie sanitarnym obowiązującymi na dany okres. Zarząd Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” zastrzega sobie możliwość odwołania zebrania ze względu zaostrzenie obostrzeń lub jego przeprowadzenie w formie zdalnej.
PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez prezesa Stowarzyszenia
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2021r.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2021.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021r. wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 10. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
 12. Przedstawienie propozycji planu i harmonogramu pracy oraz założeń finansowych na 2022r.
 13. Wolne wnioski do pracy na 2022 rok.
 14. Zatwierdzenie planu i harmonogramu pracy oraz założeń finansowych na 2022r.
 15. Sprawy różne, komunikaty.
 16. Zamknięcie obrad.

Tradycyjnie stół poczęstunkowy – zapraszamy.

UWAGA! Prawo do czynnego udziału w zebraniu (głosowanie, zgłaszanie uchwał, wniosków, kandydowanie) mają wyłącznie członkowie z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi 30 zł za rok 2021 i poprzednie lata.