ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich zaprasza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu  Członków Stowarzyszenia

TERMIN: 7 czerwca 2013 r. o godzinie 17.30 (piątek)   (drugi termin o godzinie 18.00)
MIEJSCE: SOSW Stemplew

Ze względu na przewidziany poczęstunek oraz organizację zebrania bardzo proszę o potwierdzenie swojego udziału tel. 63 2881107 lub 609445589 do dnia 4 czerwca 2013r.

PORZĄDEK OBRAD

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez prezesa Stowarzyszenia
2.    Wybór przewodniczącego i protokolanta obrad.
3.    Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawomocności obrad.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania. 
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wydania oświadczenia dla Sądu Rejestrowego w sprawie celów statutowych.
7.    Sprawy różne.
8.    Zamknięcie obrad.
9.    Spotkanie towarzyskie przy ognisku
     
UWAGA! Prawo do czynnego udziału w zebraniu (głosowanie, zgłaszanie uchwał, wniosków, kandydowanie) mają wyłącznie członkowie z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi 24 PLN za rok.

                                  
Za Zarząd Stowarzyszenia     
Mamy Wielkie Serca

Prezes Stowarzyszenia
Andrzej Zielonka