ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich serdecznie zaprasza do udziału w XII Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Stowarzyszenia
TERMIN: 9 lutego 2013 r. o godzinie 13.30 (sobota) (drugi termin o godzinie 14.00)
MIEJSCE: SOSW Stemplew

Ze względu na przewidziany poczęstunek oraz organizację zebrania bardzo proszę  o potwierdzenie swojego udziału tel. 63 2881107 lub 609445589 do dnia 2 lutego 2013r.

                                            PORZĄDEK OBRAD

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez prezesa Stowarzyszenia
2.    Wybór przewodniczącego i protokolanta obrad.
3.    Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawomocności obrad.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania. 
6.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7.   Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2012 rok w tym:                          
– sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2012r. oraz :
– sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej „Razem”
– sprawozdanie z działalności Zespołu Śpiewaczego „Świniczanki” z kapelą ludową
– sprawozdanie z działalności Twórczego Klubu Młodzieżowego „Przystań”.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  za rok  2012 wraz  z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu
9. Dyskusja nad  udzieleniem  absolutorium dla Zarządu.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
11. Przerwa
12 .Przedstawienie planu i harmonogramu pracy oraz założeń finansowych na 2013r    
13. Wolne wnioski do pracy na 2013 rok                                                                                                 
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków,
15. Zatwierdzenie planu i harmonogramu pracy oraz założeń finansowych  na 2013r
16. Zmiany w statucie – tekst jednolity.
17. Przyjęcie uchwał i wniosków walnego zebrania
18. Sprawy różne, komunikaty- aktywny udział członków w pozyskiwaniu 1% podatku
19. Zamknięcie obrad.
20. Spotkanie towarzyskie
     
UWAGA! Prawo do czynnego udziału w zebraniu (głosowanie, zgłaszanie uchwał, wniosków, kandydowanie) mają wyłącznie członkowie z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi 24 PLN za rok.

Harmonogram działań Stowarzyszenia 2013r. >>> czytaj całość

Plan pracy Stowarzyszenia na 2013 rok >>> czytaj całość

Za Zarząd Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca
Prezes Stowarzyszenia
Andrzej Zielonka