Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym informujemy, że:

1.Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca z siedzibą w Stemplewie, Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie, stowarzyszenie wpisane jest do KRS pod nr 0000003847, przetwarza dane osobowe członków stowarzyszenia, pracowników, w tym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, kontrahentów, darczyńców, wolontariuszy i uczestników działań statutowych stowarzyszenia (np. zawody, obozy, szkolenia).

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Zgodnie z art. 6 RODO podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu stanowi:
a) zgoda osoby, której dane dotyczą,
b) uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa,
c) wykonanie umowy,
d) usprawiedliwiony interes administratora.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
b) usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”, zgodnie z art. 17 RODO,
c) ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO,
d) przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO
e) sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO
f) cofnięcia zgody danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
g) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

6. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być kierowane:
a) na adres e-mail: dhync@zpewirstemplew.pl
b) na adres pocztowy: Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca, Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie,
c) pod nr tel. +48 63 288 11 06