Dobiegła końca I edycja kursów w Stemplewie.

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” zorganizowało na bazie SOSW  w Stemplewie za zgodą Kuratorium Oświaty w Łodzi (pismo KO./WOiW-438/39/09/PR z dnia 18.12.2009) zgodnie z Roz. MEN z dnia 21.01.1997r. Dz. U.12/97 poz. 67& 14 Kurs dla wychowawców kolonijnych, Kurs dla kierowników placówek wypoczynku. 

Zapraszamy na druga edycję liczba miejsc ograniczona. Zapisy Sekretariat Ośrodka  tel. 63 2881106 
———————————– —————————————————————————–
KURS DLA WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH

1. Adresaci: nauczyciele ,studenci, rodzice i pełnoletnia młodzież szkół Ponadgimnazjalnych  z wykształceniem min. średnim.
2. Cel kursu:
uzyskanie uprawnień do pełnienia obowiązków wychowawcy kolonijnego.
3. Zakres tematyczny:
• Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
• Organizacja zajęć w placówce wypoczynku
• Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej
• Obowiązki wychowawcy grupy
• Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku
• Turystyka i krajoznawstwo
• Zajęcia kulturalno-oświatowe
• Zajęcia praktyczno-techniczne
• Prace społecznie-użyteczne
• Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku
4. Czas trwania kursu:
Kurs obejmuje 36 godzin programowych. 18 godzin stanowić będą wykłady, a 18 – ćwiczenia.
5. Koszt: 150 zł/osoby.

KURSU INSTRUKTAŻOWY
DLA KIEROWNIKÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Adresaci: nauczyciele, wychowawcy , inne osoby legitymujące się 3-letnim stażem pracy dydaktycznej lub wychowawczej, posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych
2. Cel kursu:
Uzyskanie uprawnień do pełnienia obowiązków kierownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży.
3. Zakres tematyczny:
• Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku
• Organizacja pracy w placówce wypoczynku
• Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
• Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno – obsługowym
• Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku
4. Czas trwania kursu:
Kurs obejmuje 10 godzin programowych, w tym 6 godzin wykładów i 4 godziny ćwiczeń.
5. Koszt: 100 zł/osoby.