Kurs dla kierowników placówek wypoczynku

UWAGA!!!!
Kurs dla kierowników placówek wypoczynku
oraz Kurs dla wychowawców kolonijnych
Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”
organizuje Kurs dla kierowników placówek wypoczynku oraz Kurs dla wychowawców kolonijnych na bazie SOSW w Stemplewie lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych.
za zgodą Kuratorium Oświaty w Łodzi (pismo KO./WOiW-438/39/09/PR z dnia 18.12.2009) zgodnie z Roz. MEN z dnia 21.01.1997r. Dz. U. 12/97 poz. 67& 14
Zgłoszenia do sekretariatu SOSW w Stemplewie tel.  63 2881106 lub  u Andrzeja Zielonka tel.609445589 .Terminy do uzgodnienia.                       
Zapraszamy.

———————————– —————————————————————————–
KURSU INSTRUKTAŻOWY
DLA KIEROWNIKÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Adresaci: nauczyciele, wychowawcy , inne osoby legitymujące się 3-letnim stażem pracy dydaktycznej lub wychowawczej, posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych
2. Cel kursu:
Uzyskanie uprawnień do pełnienia obowiązków kierownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży.
3. Zakres tematyczny:
• Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku
• Organizacja pracy w placówce wypoczynku
• Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
• Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno – obsługowym
• Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku
4. Czas trwania kursu:
Kurs obejmuje 10 godzin programowych, w tym 6 godzin wykładów i 4 godziny ćwiczeń.
5. Koszt: 100 zł/osoby. Przy grupie powyżej 10 osób zniżki

KURS DLA WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH

1. Adresaci: studenci, rodzice i pełnoletnia młodzież szkół Ponadgimnazjalnych  z wykształceniem min. średnim.
2. Cel kursu:
uzyskanie uprawnień do pełnienia obowiązków wychowawcy kolonijnego.
3. Zakres tematyczny:
• Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
• Organizacja zajęć w placówce wypoczynku
• Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej
• Obowiązki wychowawcy grupy
• Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku
• Turystyka i krajoznawstwo
• Zajęcia kulturalno-oświatowe
• Zajęcia praktyczno-techniczne
• Prace społecznie-użyteczne
• Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku
4. Czas trwania kursu:
Kurs obejmuje 36 godzin programowych. 18 godzin stanowić będą wykłady, a 18 – ćwiczenia.
5. Koszt: 150 zł/osoby. Przy grupie powyżej 10 osób zniżki