Nowy projekt

Znaczki Samodzielni

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” gmina Świnice Warckie powiat Łęczycki na bazie SOSW w Stemplewie realizuje
Wniosek ze środków PFRON – zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Opis projektu
1) Cel programowy – 2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2) Typ projektu – Prowadzenie rehabilitacji w placówce
3) Nazwa zadania – Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
4) Cel projektu
Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i niezależności funkcjonowania w społeczeństwie 24 beneficjentów ostatecznych w wieku do 23 roku życia poprzez zorganizowanie dla nich specjalistycznych zajęć.
Tytuł projektu – Samodzielni i niezależni
Termin realizacji projektu od 01.01.2015 do 31.03.2017 roku
Krótka charakterystyka projektu
Uczestnicy projektu rekrutują się z terenu woj. Łódzkiego, posiadający stopień niepełnosprawności w wieku do 23 lat.
Działania rehabilitacyjno-terapeutyczne prowadzone będą w sposób ciągły w oparciu o opracowane Indywidualne Plany Działania (IPD).
Beneficjenci będą kwalifikowani do udziału w poszczególnych formach wsparcia – na podstawie zdiagnozowanych potrzeb wynikających z występujących u nich deficytów co przyczyni się do zwiększenia ich samodzielności funkcjonowania w społeczeństwie. Jeden uczestnik weźmie udział w średnio 2 rodzajach rehabilitacji.
W ramach projektu zaplanowano n/w formy wsparcia:
1. Hipoterapię- wsparcie indywidualne.
2. Hydroterapię- wsparcie grupowe (po 2 osoby w grupie)
3. Terapię SI- wsparcie indywidualne.
4. Gimnastykę korekcyjną wraz z masażem klasycznym – wparcie indywidualne.

Zapraszamy do projektu – zapisy w biurze Stowarzyszenia oraz w sekretariacie SOSW w Stemplewie do 15 stycznia 2015r. koordynator Projektu – Andrzej Zielonka