Protokół Komisji Rekrutacyjnej

Komisja rekrutacyjna powołana przez Koordynatora Projektu „Samodzielni i niezależni”,  realizowanego przez Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich ze środków PFRON na bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w związku ze zbliżającym się końcem pierwszego etapu trwania projektu, przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne oraz ustaliła wyniki postępowania rekrutacyjnego.

ZAŁĄCZNIK