Samodzielni i aktywni – nowy projekt realizowany przez stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE „MAMY WIELKIE SERCA” na bazie Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie realizuje Projekt w ramach Konkurs 2/2016 PFRON pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” Tytuł projektu : Samodzielni i aktywni
Opis projektu
1) Kierunek pomocy – ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2) Typ projektu – Prowadzenie rehabilitacji w placówce
3) Nazwa zadania – Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
4) Cel projektu – Wzrost samodzielności i niezależności funkcjonowania w społeczeństwie niepełnosprawnych beneficjentów, ukierunkowany na zwiększenie ich aktywności w życiu społecznym, poprzez realizację specjalistycznego wsparcia w postaci: zajęć z hipoterapii, Terapii SI, hydroterapii, gimnastyki korekcyjnej i masażu klasycznego, w terminie od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r.
Grupę docelową stanowi 36 osób, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w wieku do 24 roku życia. Uczestnicy projektu rekrutują się z terenu woj. łódzkiego.
Działania rehabilitacyjno-terapeutyczne prowadzone będą w sposób ciągły w oparciu o opracowane Indywidualne Plany Działania (IPD).
Beneficjenci będą kwalifikowani do udziału w poszczególnych formach wsparcia – na podstawie zdiagnozowanych potrzeb – wynikających z występujących u nich deficytóco przyczyni się do zwiększenia ich samodzielności i aktywności funkcjonowania w życiu społecznym. Jeden uczestnik weźmie udział średnio w 2 rodzajach rehabilitacji/terapii.
W ramach projektu zaplanowano n/w formy wsparcia:
1. Hipoterapię
2. Hydroterapię
3. Terapię SI
4. Gimnastykę korekcyjną wraz z masażem klasycznym.

Zapraszamy do projektu – zapisy w biurze Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca oraz w sekretariacie ZPEWIR do 20 kwietnia 2017roku.
Koordynator projektu – Andrzej Zielonka