SAMODZIELNI-NIEZALEŻNI – inauguracja

Znaczki Samodzielni

W dniu 19 stycznia 2015 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im.J. Tuwima w Stemplewie odbyła się uroczysta inauguracja Projekt „Samodzielni i niezależni” realizowanego ze środków PFRON – zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i niezależności funkcjonowania w społeczeństwie 24 beneficjentów w wieku do 23 roku życia poprzez zorganizowanie dla nich specjalistycznych zajęć z hipoterapii, hydroterapii, Terapii SI, gimnastyki korekcyjnej z masażem.
Inauguracji projektu dokonał Pan Andrzej Zielonka Dyrektor Ośrodka, który na wstępie powitał uczestników projektu, rodziców, opiekunów, terapeutów – specjalistów oraz pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia.
Następnie w swym wystąpieniu przedstawił zebranym informacje o celach projektu, grupie docelowej uczestników programu, zasadach rekrutacji oraz zaplanowanych rezultatach projektu. Termin realizacji projektu od 01.01.2015 do 31.03.2017 roku. Działania rehabilitacyjno-terapeutyczne prowadzone będą w sposób ciągły w oparciu o opracowane Indywidualne Plany Działania (IPD). Jeden uczestnik weźmie udział w średnio 2 rodzajach rehabilitacji.

koordynator Projektu – Andrzej Zielonka