Turnus Rehabilitacyjny w Stemplewie wystartował

logotrW dniach 6 do 19 lipca 2014r. na bazie SOSW w Stemplewie obywa się turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Ośrodek w Stemplewie  jest świetnie wyposażony  i przygotowany do tego typu  zajęć. W ramach turnusu prowadzone są zajęcia z: hipoterapii, hydroterapii, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, kinezyterapii, masażu suchego, rewalidacji, logopedii, muzykoterapii,, zajęcia w pracowni komputerowej  i siłowni. Odbywają się  ogniska, dyskoteki, wycieczki, lekcje jazdy konnej, spacery itp. Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Program turnusu zawiera elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz obejmuje zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych. Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnusy rehabilitacyjne organizowane są przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Turnus odbywa się w zorganizowanej grupie, liczącej nie mniej niż 20 uczestników i trwa nie krócej niż 14 dni. Organizatorem turnusu w Stemplewie jest Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serc, a Kierownikiem turnusu Pan Piotr Wawrzyniak . (AZ)