WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 r.

Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca Świnice Warckie ul. Kościuszki 14, 99-140 Świnice Warckie. pow. Łęczyca.
Stowarzyszenie nie posiada innych jednostek organizacyjnych, jest organizacją sporządzającą samodzielnie sprawozdanie finansowe. Podstawowym przedmiotem działalności jest:
Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.
Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26.03.2001r. w Łodzi Śródmieście Nr. KRS0000003847 o numerze identyfikacyjnym REGON 472872935
Członkowie Zarządu:
1. Zielonka Andrzej – Prezes zarządu
2. Chmielecka Jolanta – v-ce prezes
3. Bryzgalska Anna – sekretarz
4. Wawrzyniak Piotr – skarbnik
5. Maciejewska Jadwiga – kronikarz
6. Dulas Agnieszka – członek
Celem Stowarzyszenia jest:
1. skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju          i promocji placówki kształcenia specjalnego w Stemplewie,
2. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji społecznej,
3. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie trudną sytuację życiową, w zakresie oświaty, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki,
4. działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich,
5. prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, ochronę środowiska, ekologię, ochronę i promocję zdrowia oraz profilaktykę, sportu i rekreacji,
6. podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
7. niesienie prawnej, finansowej, rzeczowej, rehabilitacyjnej i psychologicznej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, losowych – szczególnie dzieciom,
8. upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do pracy społecznej,
9. prowadzenie działalności wspomagającej informacyjnie i szkoleniowo organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w zakresie pkt. 3 i 4 §10, w tym organizacje samorządowe,
10. inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o regionie,
11. działanie na rzecz rozwoju gospodarczego gminy, powiatu, województwa i ich mieszkańców,
12. prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
13. organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
14. upowszechnienie zasad wolności, równości i praw człowieka i działania wspomagające rozwój demokracji,
15. upowszechnienie swobód obywatelskich i przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego,
16. prowadzenie działań na rzecz propagowania i integracji z Unią Europejską.
17. podnoszenie poziomu i jakości wychowania, w szczególności poprzez wspieranie ruchu harcerskiego w realizacji jego celów oraz podnoszenie poziomu krajoznawstwa, turystyki, wypoczynku i sportu.

Odpłatna działalność statutowa:
1. 91 33 z działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji społecznej i rehabilitacji.
2. 92 62 organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu organizowanie obozów sportowo-rekreacyjnych
3. 92 31 F działalność świetlicy.
Nieodpłatna działalność statutowa:
1. 91 33 z działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, na rzecz ich integracji społecznej i rehabilitacji.
2. 85 32 C działalność w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy  rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
3. 92 62 organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie obozów sportowo-rekreacyjnych.
4. 85 14 F zdziałania w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia.
5. 92 31 F działalność świetlicy.
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2013- 31.12.2013 za rok obrotowy 2013.
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane z Zarządu Głównego, sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację Stowarzyszenia w dającej się przewidzieć przyszłości kontynuować, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności. Aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy zgodnie z Art. 28 pkt 1, Ustawa z dn. 29-09-1994r. Dz. U. Nr 121, poz. 591,z późniejszymi zmianami oraz przyjętą polityką rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonują w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych jednakowej wyceny aktywów i pasywów.

Dokumenty:

Sprawozdanie 2013

Rachunek wynikowy 2013

Bilans 2013

Informacje dodatkowe