XIX Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – zaproszenie

ZAPROSZENIE
Zarząd Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie zaprasza na XIX Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

TERMIN: 7 marca 2020 r. o godzinie 10.30 (sobota)(drugi termin o godzinie 11.00)

MIEJSCE: ZPEWIR – Stemplew (sala gimnastyczna)
prosimy o potwierdzenie swojego udziału tel. 63 2881107 lub 609445589 ew. e-mail: wielkieserca@poczta.onet.pl do dnia 2 marca 2020r.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez prezesa Stowarzyszenia
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2019 r. zarządu z działalności mijającej kadencji.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r. wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 8. Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
 9. Przedstawienie propozycji planu i harmonogramu pracy oraz założeń finansowych na 2020 r.
 10. Wolne wnioski do pracy na 2020 rok
 11. Zatwierdzenie planu i harmonogramu pracy oraz założeń finansowych na 2020 r
 12. Zmiany w Statucie SMWS
 13. Zatwierdzenie zmian w składzie komisji rewizyjnej.
 14. Sprawy różne, komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad, zaproszenie zebranych na poczęstunek – obiad.

UWAGA! Prawo do czynnego udziału w zebraniu (głosowanie, zgłaszanie uchwał, wniosków, kandydowanie) mają wyłącznie członkowie z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi 24 PLN za rok