XX Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie zaprasza  na XX Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia

TERMIN: 12 czerwca 2021 r. o godzinie 10.45 (sobota) (drugi termin o godzinie 11.00)

MIEJSCE:  ZPEWIR – Stemplew (sala gimnastyczna, ew. wiata zewnętrzna na placu zabaw)

 prosimy o potwierdzenie swojego udziału tel. 63 2881107  ew. e-mail: wielkieserca@poczta.onet.pl do dnia 1 czerwca 2021r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Mamy Wielkie  Serca” odbędzie się w reżimie sanitarnym obowiązującymi na dany okres. Zarząd Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”  zastrzega sobie możliwość odwołania zebrania ze względu zaostrzenie obostrzeń.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez prezesa Stowarzyszenia
 1. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 2. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji  wniosków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
 7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020r.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego  z działalności Stowarzyszenia za rok 2020.   
 9.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020r. wraz  z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 11. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu, oraz Komisji Rewizyjnej.
 13. Wybór Zarządu. Ukonstytuowanie się Zarządu SMWS.
 14. Wybór składu Komisji Rewizyjnej. Ukonstytuowanie się KR.
 15. Przedstawienie propozycji planu i harmonogramu pracy oraz założeń finansowych na 2021r.
 16. Wolne wnioski do pracy na 2021 rok.
 17.  Zatwierdzenie planu i harmonogramu pracy oraz założeń finansowych  na 2021r.
 18. Sprawy różne, komunikaty.
 19. Zamknięcie obrad.

UWAGA! Prawo do czynnego udziału w zebraniu (głosowanie, zgłaszanie uchwał, wniosków, kandydowanie) mają wyłącznie członkowie z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi 30 zł  za rok  2021                            

                                                                                 Za Zarząd Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca

                                                                                 Prezes Stowarzyszenia

                                                                                Andrzej Zielonka