ZAPROSZENIE NA WALNE 2017

Zarząd Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie serdecznie zaprasza do udziału w XVI Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków
TERMIN: 18 lutego 2017 r.o godzinie 15.00 (sobota) (drugi termin o godzinie 15.30)
MIEJSCE: OSP Świnice Warckie  ul. Szkolna 4
Ze względu na przewidziany poczęstunek oraz organizację zebrania bardzo proszę o potwierdzenie swojego udziału tel. 63 2881107 lub 609445589 do dnia 6 lutego 2017r.
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez prezesa Stowarzyszenia
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta obrad.
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania.
6.  Sprawozdanie Zarządu z działalności mijającej kadencji w tym:
– sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016r. oraz :
– sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej „Razem”
– sprawozdanie z działalności Zespołu Śpiewaczego „Świniczanki” z kapelą ludową
– sprawozdanie z działalności Twórczego Klubu Młodzieżowego „Przystań”.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji, w tym za 2016r. wraz  z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu
8. Dyskusja nad  udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
10. Przedstawienie propozycj  planu pracy i  harmonogramu oraz założeń finansowych na 2017 rok.
11. Wolne wnioski do pracy na 2017 rok.
12. Zatwierdzenie planu pracy, harmonogramu oraz założeń finansowych na 2017 rok.
13. Sprawy różne, komunikaty
14. Zamknięcie obrad.
15. Zaproszenie zebranych na poczęstunek
UWAGA! Prawo do czynnego udziału w zebraniu (głosowanie, zgłaszanie uchwał, wniosków, kandydowanie) mają wyłącznie członkowie z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi 24 PLN za rok
Za Zarząd Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca
Prezes Stowarzyszenia
Andrzej Zielonka