Zaproszenie na Walne zebranie członków Stowarzyszenia

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie zaprasza na XVIII Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

TERMIN: 2 marca 2019 r. o godzinie 15.00 (sobota)  (drugi termin o godzinie 15.30)

MIEJSCE:  OSP Stemplew

Ze względu na przewidziany poczęstunek oraz organizację zebrania bardzo proszę o potwierdzenie swojego udziału tel. 63 2881107  lub 609445589  ew. e-mail: wielkieserca@poczta.onet.pl do dnia 4 lutego 2019r.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez prezesa Stowarzyszenia
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta obrad.
 3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności mijającej kadencji w tym:
  – sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018r. oraz :
  – sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej „Razem”
  – sprawozdanie z działalności Zespołu Śpiewaczego „Świniczanki” z kapelą ludową
  –  sprawozdanie z działalności Twórczego Klubu Młodzieżowego „Przystań”.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018r. wraz  z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu
 8. Dyskusja i głosowanie nad  udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
 9. Przedstawienie planu i harmonogramu pracy oraz założeń finansowych na 2019r
 10. Wolne wnioski do pracy na 2019 rok
 11. Zatwierdzenie planu i harmonogramu pracy oraz założeń finansowych na 2019r
 12. Sprawy różne, komunikaty.
 13. Zamknięcie obrad
 14. Zaproszenie zebranych na poczęstunek

UWAGA! Prawo do czynnego udziału w zebraniu (głosowanie, zgłaszanie uchwał, wniosków, kandydowanie) mają wyłącznie członkowie z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi 24 PLN za rok