Zapytanie ofertowe nr 1/10/2013, Catering dla członków zespołu

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”                            Świnice Warckie, 01-10-2013
Ul. Kościuszki 14
99-140 Świnice Warckie

Zapytanie ofertowe nr 1/10/2013
(  )

I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”
ul. Kościuszki 14, 99-140 Świnice Warckie
NIP: 668-11-34-666, REGON: 472872935, KRS: 0000003847

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa – posiłek dla członków zespołu folklorystycznego „Świniczanki” z kapelą ludową w trakcie trwania trasy koncertowej.
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
    Osiem koncertów, na każdym koncercie ciepły posiłek dla 15 członków zespołu.
3.    W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy trasę koncertów.
4.    Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.    Zamawiający niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 9.10.2013 do 31.10.2013

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
    Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania.
    Oferta powinna być:
    – opatrzona pieczątką firmową,
    – posiadać datę sporządzenia,
    – zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
    – podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: wielkieserca@poczta.onet.pl , faksem    na nr: 63 2881106,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”, ul. Kościuszki 14, 99-140 Świnice Warckie do dnia 07-10-2013 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  08-10-2013, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej pod adresem www.serca.org.pl
3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.serca.org.pl

VI. OCENA OFERT
    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 50%
 2 – Menu 50%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.serca.org.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela biuro Stowarzyszenia pod numerem telefonu 632881106 oraz adresem e-mail: smws.biuro@wp.pl